COMBINED OPERATION IN CASE OF IN- VASION OF THE TUMOR OF THE RIGHT FLEXURE OF THE COLON TO THE DUODENUM AND STOMACH

R. V. Senyutovych
2011 Clinical anatomy and operative surgery  
Êàôåäðà îíêîëî㳿 òà ðàä³îëî㳿 (çàâ. -ïðîô. Ð.Â.Ñåíþòîâè÷) Áóêîâèíñüêîãî äåðaeàâíîãî ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ì. ×åðí³âö³ Ðåçþìå. Îïèñàíèé îðèã³íàëüíèé ñïîñ³á îïåðàö³¿ ç ïðèâîäó ïðîðîñòàííÿ ïóõëèíè òîâñòî¿ êèøêè ó øëóíîê ³ äâàíàäöÿòèïàëó êèøêó. Ðåçåêö³ÿ óðàaeåíèõ îðãàí³â âèêîíàíà ìåòîäîì "êóñêóâàííÿ". Íàêëàäåíî ãàñòðîäóîäåíîàíàñòîìîç ê³íåöü ó á³ê òà ³ëåîòðàíñâåðçîàíàñòîìîç á³ê ó ê³íåöü. Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ðàê, îáîäîâà êèøêà, êîìá³íîâàíà ðåçåêö³ÿ.
doi:10.24061/1727-0847.10.1.2011.21 fatcat:auuxzal4dvcclojmirgt4dl7ca