Eastern Academic Journal ТОПЛИННО ПОВЕДЕНИЕ НА ТРЪБНИ ТОПЛОНОСИТЕЛИ С ТЪНКИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПОКРИТИЯ THERMAL BEHAVIOUR OF HEAT TRANSFER PIPES WITH THIN THERMAL INSOLATION COATINGS

Penka Zlateva, Rositsa Petkova-Slipets, Zdravko Petrov
2016 unpublished
"Строителство на сгради и съоръжения", Варна, България 3 Технически университет-Варна, кат. "Топлотехника", гр. Варна, България ________________________________________________________________________________ РЕЗЮМЕ-Обект на изследване е влиянието на дебелината на различни по състав тънки топлоизолационни покрития върху топлинното поведение на тръбни (стоманени) топлоносители. Покритията са на основа акрилна смола, но с различни пълнители-керамични вакуумирани кухи микрокапсули и стъклени
more » ... ли и стъклени микросфери (балончета). Използвана е инфрачервена термография, за да се визуализира топлинния ефект при пренос на студен и горещ флуид. Резултатите са показателни за възможността с тънки слоеве да се постигане съществен тополосъхраняващ ефект. Установено е, че трислойните покрития с дебелина от 1,5-2 mm са по-ефективни от по-тънките такива. Максимален ефект от близо 25 О С разлика между температурата на топлоносителя и повърхността на покритието при пренос на горещ флуид се постига при изпозлването на топлозиолационната смес с керамични вакуумни микросфери. Ключови думи: инфрачервена термография, тънки топлоизолационни покрития, тръби, флуид ABSTRACT-The object of study is the influence of thickness of thin heat insulating coatings with different composition on thermal behaviour of heat transfer steel pipes. Coatings are on the basis of acrylic resin but with different fillers-ceramic hollow vacuum microcapsules and glass micro spheres (balloons). Infrared thermography was used to visualize the thermal effect during transportation of cold and hot fluid. The results are indicative for the possibility to achieve substantial heat reserve effect with thin layers. It was established that three layer coatings with thickness of 1,5-2 mm are more efficient than thinner one. The use of heat insulating mixture with ceramic vacuum microcapsules has as result a maximal effect of nearly 25 О С difference between temperatures of the heat transfer pipe and the coating surface during the transportation of hot fluid.
fatcat:zbamxtpcvbgthl7m4ugks5jrde