Çimento Fabrikalarında Alternatif Hammadde ve Yakıt Kullanımı: Örnek Çalışma

Şeyma Ordu
2017 Doğal Afetler ve Çevre Dergisi  
Özet Türk Çimento Sektörü, endüstriyel ve evsel nitelikli atıkları lisanslı tesislerinde alternatif yakıt veya hammadde olarak kullanabilmektedir. Alternatif yakıt ve hammadde kullanımının artması çevre kirliliğinin önlenmesi, doğal kaynakların ve enerjinin tasarruf edilmesi açısından oldukça önemlidir. Alternatif yakıtlar genel olarak arıtma çamuru, atık yağ, ömrünü tamamlamış lastikler, solvent ve boya grupları altında toplanabilir. Alternatif hammaddeler ise maden atıkları, ısıl işlem
more » ... ı, inşaat atıkları grupları altında değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı, alternatif hammadde ve alternatif yakıt kullanımının ve çevresel yararlarının değerlendirilmesidir. Bu amaçla, örnek olarak seçilen bir çimento tesisinde, 2013-2015 yıllarında kabul edilen atıklar, kabul öncesi yapılan analizler, kullanılan alternatif hammaddelerin ve yakıtların miktarları ve maliyete olan etkileri incelenmiştir. Çimento fabrikasında alternatif hammadde olarak demir koku, grid, döküm kumu ve fosfojips, kalite parametrelerine uyumlu bir şekilde geri kazanılmaktadır. Alternatif hammadde kullanımı maliyet olarak tesise toplamda 7.031.998 TL kazanç sağlamıştır. Alternatif yakıt olarak arıtma çamuru kullanılmaktadır. Arıtma çamuru kullanımının maliyet olarak tesise kazancı 200.514.450 TL olmuştur. Abstract Turkish Cement Sector uses industrial and domestic wastes as alternative fuels or raw materials in licensed facilities. Increasing use of alternative fuels and raw materials is very important in terms of eliminating environmental pollution, saving natural material resources and energy. Alternative fuels can generally be gathered under the groups of sewage sludge, waste oil, worn out tires, solvent and paints. As for alternative raw materials, they can be evaluated undermine waste, heat treatment waste, construction waste groups. The aim of this study is to evaluate the use of alternative raw materials and fuels and their environmental benefits. For this purpose, in a cement plant selected as a case study, wastes accepted between 2013 and 2015, pre-acceptance analyzes, quantities of alternative raw materials and fuels used, and their financial impacts are examined. Iron scent, grid, casting sand and phosphogypsum are recycled as an alternative raw material in the cement plant in accordance with quality parameters. The use of alternative raw materials resulted in savings totaling 7.031.998 TL for the plant. As alternative fuel, sewage sludge is used. The financial benefit of sewage sludge usage to the plant is 200.514.450 TL.
doi:10.21324/dacd.293309 fatcat:zulujms4qzgcvdicvt7mvoo4dy