Cerebral morphology in adult mice following Long-term gravity increase

Tuncay Varol, E Oguzhan Oguz, Enis Cezayirli, H Seda Vatansever
unpublished
Özet Gravitenin akselerasyonu ve rotasyonunda yada parabolik uçuþ sýrasýnda artmasý organizma içerisinde strese neden olur. Bununla beraber, organizma içerisindeki bazý biyolojik deðiþiklikler artmýþ graviteye karþý cevap olarak geliþir. Uzun süreli gravite deðiþikliklerin ve rotasyonun etkilerini belirlemek amacý için, C57BL6 F1 fare beyin dokusunda hipergravite ortamýndaki yapýsal deðiþiklikler incelendi. Farelere bir veya iki gravite ortamýnda uzun-süreli sentrifüj uygulandý ve tedavi
more » ... en grup kontrol grubu olarak kabul edildi. Sentrifüjden 4 hafta sonra, fareler sakrifiye edildi ve beyinleri ascending aortadan %10 formalin solüsyonu ile perfüze edildi. Beyinler çýkarýldýktan sonra, parafine gömüldüler ve seri koronal kesitler ve sistemik üniform rastgele beyin kesitleri analiz edildi. Buna ilaveten, farklý gravite þartlarýnýn nörodejeneratif etkilerini incelemek amacý için glial fibrillary asidik proteinin (GFAP) beyindeki immunohistokimyasal daðýlýmý incelendi. Sonuçlarýmýz göstermiþtir ki, uzun süreli hipergravite beyin volumünde deðiþiklik yapmamaktadýr ve tüm gruplarda beyinin hücresel morfolojisi normaldir ve dejeneratif deðiþiklikler gözlenmemiþtir. Farelerin beyin morfolojilerinin uygulanan bu þartlarda hipergravite ile etkilenmediði gözlenmiþtir. Anahtar Kelimeler: C57BL6 F1 fare, uzun-süreli sentrifüj, Cavlieri'nin volüm ölçümü, GFAP Anahtar kelimeler: Abstract Increases in gravitational forces that result from acceleration and rotation or parabolic flight can create significant stress for living organisms. Indeed, some biological changes in living organisms have specifically arisen to combat the effects of increased gravitational forces. To determine the potential effects of rotation and long-term gravitational changes, we have investigated the structural changes in C57BL6 F1 mice cerebral tissue under hypergravity conditions. Mice were subjected to long-term centrifugation under one or two gravities and compared with a non-treated control group. After 4 weeks of centrifugation, the mice were sacrificed and their brains were perfused through the ascending aorta with 10% formaldehyde. After removal of the brains, they were embeded in paraffin embedding and the cutting of serial coronal sections and systematic uniform random cerebral sections were analysed and The sterologic cortex and medulla volume estimations were performed. In addition, the immunohistochemical distribution of glial fibrillary acidic protein (GFAP) in cerebrum was determined to reveal any neurodegenerative effects of these different gravity conditions. Our results demonstrate that there were no long-term hypergravitational effects upon the cerebral volume, and that the cellular morphology of the cerebrum in all of the groups remained normal, and hence free from any degenerative changes. Under given conditions mice cerebral morphology has not been effected by hypergavity.
fatcat:fvd42eb5tbfetl52ynaynft7ta