Opinions of Emergency Department staff concerning provision of medical assistance to patients under the influence of alcohol
Opinia pracowników izby przyjęć na temat udzielania pomocy medycznej pacjentom będącym pod wpływem alkoholu

Faustyna Hadera, Magdalena Babuśka-Roczniak, Barbara Brodziak-Dopierała, Wojciech Roczniak
2022 Medycyna Środowiskowa  
Wprowadzenie. Izba przyjęć to placówka, za pośrednictwem której przyjmuje się pacjentów do szpitala, wykonuje doraźne zabiegi oraz udziela pomocy ambulatoryjnej. Personel medyczny izby przyjęć jest bardzo często narażony na różne zagrożenia ze strony pacjentów będących pod wpływem alkoholu. Cel pracy. Celem badań było przedstawienie opinii pracowników izby przyjęć na temat udzielania pomocy medycznej pacjentom będącym pod wpływem alkoholu, zwrócenie uwagi na zagrożenia dla personelu medycznego
more » ... e strony takich osób oraz kwestię organizacji pracy z pacjentem pod wpływem alkoholu w izbach przyjęć. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 112 osób pracujących jako personel medyczny w izbie przyjęć w dwóch rzeszowskich szpitalach. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, opartą na autorskim kwestionariuszu ankiety, która zawierała 26 pytań. Większość ankietowanych stanowiły kobiety. Wyniki. Przejawiana przez pacjenta agresja w formie wyzwisk, obelg, niszczenia mienia a nawet przemocy fizycznej w większości przypadków była związana z upojeniem alkoholowym (92% ankietowanych), wpływem środków psychoaktywnych oraz zaburzeniami psychicznymi. Dbałość o własne bezpieczeństwo nie było najważniejszą postawą personelu medycznego względem pacjenta agresywnego (taka postawa cechowała tylko 30,4% ankietowanych). Dla 61,3% badanych nie miało znaczenia, którego dnia i o jakiej porze do izby przyjęć trafia pacjent pod wpływem alkoholu. Wnioski. Udzielanie pomocy medycznej pacjentom będącym pod wpływem alkoholu stanowi problem dla personelu izby przyjęć. Przyjmowanie takich pacjentów oraz organizacja pracy w kontakcie z nimi wymaga dużego opanowania, wysiłku i spokoju ze strony całego personelu: ratowników medycznych, pielęgniarek i lekarzy.
doi:10.26444/ms/155916 fatcat:itbyfpzzlvcgrji6aovaemahuy