Unia Europejska na łamach drukowanej prasy lokalnej

Ewa Jurga-Wosik
2008 Środkowoeuropejskie Studia Polityczne  
Unia Europejska na ³amach drukowanej prasy lokalnej P ublikacje dotycz¹ce Unii Europejskiej na ³amach prasy lokalnej po raz pierwszy ukaza³y siê w pocz¹tkach lat dziewiêaedziesi¹tych. Przekazy te mia³y charakter ukryty, tzn. nie zawiera³y wprost informacji o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Kampania polityczna nasycania prasy lokalnej wiadomooeciami o UE rozpoczê³a siê w momencie zawierania na szerok¹ skalê deklaracji o wspó³pracy poszczególnych polskich miast z miastami pañstw cz³onkowskich
more » ... (tzw. "miasta partnerskie" lub "miasta bliŸniacze") 1 . Natomiast informacja bezpooerednia dotycz¹ca UE pojawi³a siê w II po³owie lat dziewiêaedziesi¹tych, a jej znaczenie ros³o (wzrost ilooeciowy i jakooeciowy tego typu informacji na ³amach prasy) wraz z postêpem negocjacji dotycz¹cych wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Warto przy tym nadmieniae, ¿e okres ten charakteryzowa³ siê te¿ wzrostem ilooeci prywatnych tytu³ów lokalnych na rynku prasowym. W tym czasie prywatna prasa lokalna sta³a siê powa¿nym konkurentem dla prasy wydawców samorz¹dowych oraz ukazuj¹cych siê pod patronatem ró¿nych stowarzyszeñ i instytucji kulturalnych. Nale¿y podkreoeliae, ¿e jednym z wyznaczników owej konkurencyjnooeci by³ sposób przedstawiania wiadomooeci o Unii Europejskiej. Powszechnie wiadomo, i¿ zawartooeae treoeci jest w du¿ej mierze wynikiem uwik³ania struktury redakcyjnej w politykê lokaln¹ 2 . I st¹d informacja zawarta w przekazie oraz konstrukcja i oprawa graficzna publikacji ró¿nicuj¹ o typie wydawców. Kolejnym etapem kszta³towania wizerunku UE na ³amach prasy lokalnej by³a kam-1 Szerzej E. Jurga, Miasta i gminy partnerskie na ³amach prasy lokalnej Ziemi Leszczyñskiej, w: Przemiany polityczne w Polsce a integracja z Uni¹ Europejsk¹, pod red. A. Stelmacha, Poznañ 2001, s. 9-24. 2 Szerzej E. Jurga, Ograniczenia niezale¿nooeci w uk³adzie dziennikarz -redaktor naczelny -wydawca (w³aoeciciel) w prasie lokalnej, "OErodkowoeuropejskie Studia Polityczne" 2005, nr 1, s. 59-70; W³asnooeae medialna i jej wp³yw na pluralizm oraz nieza-le¿nooeae mediów, pod. red. B. Klimkiewicz, Kraków 2005, s. 49-89.
doi:10.14746/ssp.2008.1.07 fatcat:slinadnulvbj5p3ri3o5i2jnlq