Die geregtigheidsideaal by NP van Wyk Louw

Derek Van Der Merwe
2020 Tydskrif vir Geesteswetenskappe  
doi:10.17159/2224-7912/2020/v60n2a7 fatcat:6xlgnlwr3basvkbb62nzpkkome