Επιλογή διειδικών σειρών και βελτίωση συστημάτων παραγωγής διαπλοειδών φυτών από διειδικά υβρίδια βαμβακιού(G. barbadense x G. hirsutum)

Στέλλα Κ. Κανταρτζή
2006
Έξι διαφορετικά F1 διειδικά G. barbadense x G. hirsutum υβρίδια βαμβακιού (Carnak x Acala Sindos, Carnak x Coker 310, Carnak x 4S, B403 x Acala Sindos, B403 x Coker 310 και B403 x 4S) και τρεις αλλογενείς επικονιαστές (Η. cannabinus, A. esculentus και D. stramonium) χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή μερικώς διειδικών υβριδίων βαμβακιού, μετά από in planta ανάπτυξη καρυδιών ή in vitro καλλιέργεια σπερμοβλαστών. Το H. cannabinus βρέθηκε να είναι ο πιο αποτελεσματικός επικονιαστής στην πρόκληση
more » ... αγωγής σπόρου στην in planta ανάπτυξη καρυδιών (10.5% καρπόδεση). Η χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης (100mgL-1 ναφθοξυοξικό οξύ + 50mgL-1 γιββεριλλικό οξύ), μετά την επικονιάση, αύξησε τα ποσοστά καρπόδεσης σημαντικά. Παρόλο που η in vitro καλλιέργεια σπερμοβλαστών δε βοήθησε στην αύξηση των ποσοστών παραγωγής φυτών, ανέδειξε ως καλύτερο συνδυασμό την καλλιέργεια σε υπόστρωμα SH, σπερμοβλαστών που προέρχονται από τις επικονιάσεις ανθέων βαμβακιού με γύρη του H. cannabinus και συγκομίζονται 10 ημέρες μετά την επικονίαση με τη βοήθεια διαλύματος ρυθμιστών ανάπτυξης. Η παραγωγή μερικώς διειδικών υβριδίων με τη μέθοδο των διαγενικών επικονιάσεων προκύπτει να είναι παρθενογενετική, όπως φάνηκε από τη μελέτη της βλάστησης της αλλογενούς γύρης στα στίγματα των ανθέων βαμβακιού και την πορεία των γυρεοσωλήνων. Η μορφολογική, κυτταρογενετική και μοριακή μελέτη των Pa0 φυτών έδειξε ότι φέρουν μορφολογικά χαρακτηριστικά και από τα δύο είδη βαμβακιού, είναι μειωμένης γονιμότητας και υποανευπλοειδή. Παράλληλα, τριάντα μία οικογένειες βαμβακιού που ήταν απόγονοι 4ης γενιάς τριών Pa0 φυτών, τα οποία είχαν αναπτυχθεί με τη μέθοδο των διαγενικών επικονιάσεων F1 διειδικών G. barbadense x G. hirsutum υβριδίων βαμβακιού με γύρη από το Η. cannabinus ή το A. esculentus, τέθηκαν υπό αξιολόγηση και συνδυασμένη επιλογή στο επίπεδο του ατομικού φυτού, με βάση τη σχετικά υψηλή απόδοση σε σύσπορο βαμβάκι και την ποιότητα της ίνας για δύο χρόνια σε διατοπικό (Αγροκτήματα Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) πείραμα κυψελωτής [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.61238 fatcat:h5h3qkjlgjhyrbu4q3xbj6spfq