Ficolin-2 Inhibits Hepatitis C Virus Infection, whereas Apolipoprotein E3 Mediates Viral Immune Escape

Yinglan Zhao, Yushan Ren, Xuping Zhang, Ping Zhao, Wanyin Tao, Jin Zhong, Qiao Li, Xiao-Lian Zhang
2014 Journal of Immunology  
doi:10.4049/jimmunol.1302563 pmid:24928988 fatcat:yeb6cvfd35bslalqmfckphjr6i