ارزیابی مقالات کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل تصادفی شده مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: منتشره از سال 1382 الی 1394

علی تقی پور, محمدتقی شاکری, راضیه یوسفی, سمیه برزنونی
2017 Journal of Mashhad Dental School  
مقدمه:باتوجهبهاستقبالعمومیپژوهشگرانبرایانجامتحقیقاتدرسال های اخیر،نقدوحذفخطاهادر مطالعاتیکیازضرورت‌هامی باشد.باتوجهبهشماربسیاراندکمطالعاتنقددرحیطهدندانپزشکیوبهخصوصمطالعات کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل تصادفی شده،مطالعهحاضربهگردآوریاین مطالعات ونقدآنهاپرداختهاست. مواد و روش‌ها:مقالات کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل تصادفی منتشرشده در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاهعلوم پزشکی مشهد در سال‌‌های 94-1382 گردآوریوبر اساس چک لیست‌CONSORT امتیازدهیشدند.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS با
more » ... افزار SPSS با ویرایش 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. شاخص های مرکزی و پراکندگی امتیاز کسب شده محاسبه گردید، همچنین مقالات براساس امتیاز کسب شده به چهار سطح ضعیف، متوسط، خوب و عالی تقسیم بندی شدند. یافته‌ها:از مجموع 514 مقاله، 64 مقاله کارآزمایی بالینی و از این تعداد 40 مقاله کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل تصادفی شده بودند. بیشترین تعداد مقالات کارآزمایی بالینی چاپ شده، 7 مقاله در سال های 1382 و 1388 بود و کمترین تعداد، مربوط به سال های 1383، 1384، 1391 و 1392 بود که تنها یک مقاله از این نوع به چاپ رسانده بودند. میانگین و انحراف معیار درصد امتیازات کسب شده در مجموع مقالات 61/13±79/57 بود. بهترین میانگین امتیاز کل مربوط به سال 1393 بوده است. نتیجه گیری:با توجه به اهمیت و نقش مطالعات کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل تصادفی شده، رفعنواقصذکر شدهوافزایشکیفیتانجام این مطالعات و در نتیجه مقالات حاصله از آن، درکشورضروریبهنظر می رسد.
doi:10.22038/jmds.2017.8123 doaj:99a7aee89a904bf987c4ae6af7e3ce23 fatcat:ilq3lmywpjbvdaocqhfsktrmrm