УТИЦАЈ ИНТЕГРИСАНИХ МАРКЕТИНГ КОМУНИКАЦИЈА НА ПОЗИЦИЈУ ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ – ПРИМЈЕР БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Биљана Рађеновић Козић, Симонида Вилић
2014 Зборник радова Економског факултета у Источном Сарајеву  
Радом под на називом "Утицај интегрисаних маркетинг комуникација на позицију туристичке дестинације – примјер Босне и Херцеговине", тежи се показати колики уопште значај имају инегрисане маркетинг комуникације у управљању туристичком дестинацијом и колико могу да допринесу њеној позицији на међународном тржишту. Анализирају се специфичности самих интегрисаних маркетинг комуникација у туризму, те њихови ефекти на економску али и ширу друштвенополитичку позицију дестинације. У раду се покушава
more » ... раду се покушава сагледати и да ли је садашња позиција Босне и Херцеговине на туристичком тржишту посљедица стања интегрисаних маркетинг комуникација. У ту сврху спроведено је истраживање стања интегрисаних маркетинг комуникација у туризму Босне и Херцеговине. На бази резултата примарних истраживања и сагледавања теорија из ове области изводе закључци, како за једну конкретну, посматрану, дестинацију, тако и они који уз мање модификације могу бити примијењени на већину туристичких дестинација.
doi:10.7251/zrefis1408175r fatcat:5mceiank6zarramsiq24w72cja