Modern trends in designing high-speed trains

Snežana D. Golubović, Boško P. Rašuo, Vojkan J. Lučanin
2015 Tehnika  
Savremeni trendovi u dizajnu vozova velikih brzina SNEŽANA D. GOLUBOVIĆ, Univerzitet u Beogradu, Pregledni rad Mašinski fakultet, Beograd UDC: 629.4.016.56 BOŠKO P. RAŠUO, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd VOJKAN J. LUČANIN, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet, Beograd Povećanje konkuretnosti železničkih transportnih sistema u odnosu na druge vidove transportnih sistema u poslednjih šezdeset godina rezultat je intenzivnog razvoja novih generacija brzih vozova. Ove vrste
more » ... zova ne samo da zadovoljavaju potrebe za povećanom brzinom prevoza, a tako i kraće vreme putovanja, već i zahteve za povećanje pouzdanosti, sigurnosti i direktne primene energetske efikasnosti na sam sistem transporta. Sa povećanjem brzine vozova, povećavaju se i otpori kretanja, pri čemu pri brzinama većim od 200 km/h udeo otpora vazduha postaje najdominantniji član. Jedna od najefikasnijih mera za smanjenje otpora vazduha, kao i ostalih negativnih posledica koje nastaju pri kretanju velikim brzinama, je razvoj aerodinamičkog oblika voza. U ovom radu su predstavljena neka od konstrukcionih rešenja koja utiču na aerodinamičke karakteristike vozova velikih brzina, pre svega oblik čeonog dela, kao i sličnosti i razlike pojedinih podsistema neophodnih za funkcionisanje savremenih železničkih sisteme vozova velikih brzina. Analizirana su dva pristupa rešavanja problema aerodinamičkog oblika voza i odgovarajuće infrastructure na primeru Japana i Francuske. Razmatrana su dva modela voza velikih brzina, Shinkansen (Japan) i TGV odnosno AGV (Francuska.) Ključne reči: vozovi velikih brzina, aerodinamički oblik voza, Shinkansen, TGV, bionika
doi:10.5937/tehnika1503455g fatcat:casfrbnt3rhsthfo7vr4g64ucm