Ezoterizmas literatūroje ir literatūros istorijoje

Iktorija Daujotytė-Pakerienė
2015 Literatūra (Vilnius)  
Vilniaus universiteto Lietuviø literatûros katedros profesorë Ðis straipsnis susijaes su ezoterizmo sàvokos daþnëjimu humanistikoje. Bandoma aiðkintis ðios sàvokos ðaknis tradicijoje. Gráþtama prie ezoterizmo iðtakø, ieðkoma ryðio tarp ezoterizmo ir idealistiðkai aiðkinamos meno bei kûrybos prigimties. Pabrëþiant ezoterizmo ir modernizmo sàveikà, dëmesys sutelkiamas á XX a. pradþios lietuviø literatûrà, programiðkai reiðkusià slaptumo, kaþko "aukðtesnio, mistiðko" pasiilgimà. Konstatuojamos
more » ... Konstatuojamos ezoterizmo, okultizmo, misticizmo, ið dalies ir hermetizmo sàsajos. Dabar ezoterizmo sàvoka yra plaèiausia 1 . Metodologiðkai orientuojamasi á fenomenologinae literatûros ir literatûros proceso sampratà. Sàmonës kûrybinë veikla, susieta su daugeriopais patyrimo klodais, nëra iðskaidoma á racionaliai, prieþastingai suvokiamus ir aiðkinamus klodus. Literatûros procesuose svarbûs ne tik iðoriniai (socialiniai, politiniai, ekonominiai) veiksniai, bet ir vidiniai sàmonës judesiai, susijae su aiðkesnëmis ar sunkiau paaiðkinamomis ilgesio, nerimo, ieðkojimo bûsenomis, su subjektyviomis kûrëjø patirtimis, vienas kito perskaitymu. Pirminiais ryðiais ezoterizmas susijaes su pirmykðtëmis ir misterinëmis religijomis, jis rodo uþdarumà, tikybos doktrinø ir kulto slaptumà. Kultûros istorijoje ezoterizmas reiðkia bendresná polinká á paslaptingumà, neiðaiðkinamumà tiek paèiame þmoguje, tiek jo pasaulyje. Ezoterizmas yra sena intelektualinë tradicija, ágalinanti alternatyvos buvimà. Magija ir okultizmas vienais atvejais yra siauresni, kitais -platesni ezoterizmo rëmai. Literatûros ezoterizmas nesilaiko jokios doktrinos ribø, yra eklektiðkas. Bendrieji bruoþai Ir Rytø, ir Vakarø kultûrose veikia hermetinë arba mistinë màstymo tradicija. Þmogus savo ilgaamþëje istorijoje siekë ne tik tikrovës skaidrumo, bet ir nuo jos bëgo trokðdamas paslapties, nirvanos. Bëgimas, slëpimasis nuo tikrovës rodo ir tikrovës trûkumà, tikrovës ir jos daiktø pasiilgimà. Kûrybingoje prigimtyje savaip dvejinasi abi tikrovës -pasaulio meilë ir pasibodëjimas juo (taedium vitae; taip pavadintas ir Jurgio Baltruðaièio eilëraðtis). Pasitraukimo nuo gyvenimo, nirvanos vilionës susijusios ir su kûrybingo individo pastanga iðsi-1 Ýçîòåðèçì. Ýíöèêëîïåäèÿ, Ìèíñê: Èíòåðïðåññåðâèñ, Êíèaeíûé Äîì, 2002, 6.
doi:10.15388/litera.2005.1.8151 fatcat:ngtcelvqnbekvevxrd3lxkmizq