Utopian Topics in Mystical Teachings of Master Eckhart and John of the Cross
Tendencje utopijne w nauce mistycznej Mistrza Eckharta i Jana od Krzyża

Zbigniew Kaźmierczak
2009 Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych  
Tendencje utopijne rozumiem jako zmierzające ku niemożliwemu, stawiające niemożliwe za cel ludzkiego działania. W tym sensie mogą one być dwojakiego rodzaju: te, które zmierzają ku niemożliwemu po prostu albo te, które zmierzają ku niemożliwemu ze względu na jakiś egzystencjalnie ważny powód. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z filozoficznie interesującą utopią. Myślenie utopijne tego rodzaju występuje w niektórych refleksjach Mistrza Eckharta czy Jana od Krzyża. W niniejszej wypowiedzi
more » ... oktryny obu mistyków rozważam razem, gdyż w interesującym nas aspekcie, doktryny te zasadniczo się nie różnią. Należy zaznaczyć, że można uwzględnić dwie formy rozważanej tutaj utopijności: samą w sobie (nazwę ją tutaj "utopią samą w sobie") i w stosunku do innych twierdzeń mistyków (nazwę ją tutaj "utopią kontekstualną"). W wypowiedzi tej będą uwzględniane obie te formy.
doi:10.15290/idea.2009.21.03 fatcat:mc6kwgfr5re5lmexptejo5a4dm