Evaluation of Forensic Psychiatric Reports for Sexual Assault Cases

Ender Şenol, Orhan Meral, Özen Önen Sertöz, Ayşe Ender Altıntoprak, Hakan Coşkunol, Hülya Güler
2016 Adli Tıp Bülteni  
Cinsel suçların cinsel dokunulmazlığına yönelik suçlar başlığı altında toplanması nedeni ile bireysel hak ve özgürlükler açısından oldukça önemsenen ve 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren TCK (1), 102/5 ve 103/6. maddelerinde yer alan "ruh ve beden sağlığının bozulması" kavramı ile uygulamada sorunlara neden olmuş, düzenleme 28 Haziran 2014 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan 6545 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir (2). Bilindiği gibi, cinsel saldırı gibi kişinin kendisini yaşamı boyunca
more » ... eyebilecek ağır travmatik olaylar yaşanan bu olayla son bulmayıp, olaydan sonraki süreçte Özet Amaç: Cinsel suçlar, tüm dünyada her yaş grubundaki insanı tehdit eden toplumsal bir sorundur. Cinsel suçların, mağdurda birçok ruhsal hastalığa zemin hazırladığı bilinmektedir. Bu çalışmada, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Erişkin Adli Kurul'da raporları düzenlenen cinsel saldırı mağdurlarının demografik özellikleri, suç konusu olayların özellikleri ve düzenlenen raporların sonuçları değerlendirilerek literatürdeki diğer çalışmalarla karşılaştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Adli Makamlar tarafından 2012 -2014 yılları arasında EÜTF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Erişkin Adli Kurul'a rapor düzenlenmesi nedeniyle dosyası ile birlikte gönderilen olgulara ait kayıtlar; olguların demografik özellikleri, rapor istem makamı, olayın türü ve tarihi, saldırgana ait bilgiler, olguların muayene bulguları ile düzenlenen raporların sonucu açılarından retrospektif olarak incelenerek, elde edilen veriler Windows için SPSS 18 istatistik programı ile değerlendirildi. Bulgular: 01 Ocak 2012 -31 Aralık 2014 tarihleri arasında rapor düzenlenen 311 olgunun 12'si (%3,9) erkek, 299'u (%96,1) kadındı. Olay tarihindeki yaşları 6 ila 89 arasında ve ortalaması 26,58+12,22 idi. Raporların %37'sinin (n=115) Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından istendiği görüldü. Gerçekleştiği beyan edilen cinsel saldırıların %56,9'u (n=177) nitelikli olup, mağdurların %80,7'sinin (n=251) kendisinin şikâyetçi olduğu, saldırganların tümünün erkek olduğu, bunların %70,1'inin (n=218) mağdurun çevresindeki kişilerden olduğu tespit edildi. Olay sonucunda olguların %61,4'ünde (n=191) bir, %34,1'inde (n=106) ise birden fazla psikiyatrik bozukluk meydana geldiği saptandı. Sonuç: Cinsel saldırı mağdurlarında tespit edilen ruhsal rahatsızlıklar ile cinsel saldırıların her yaş grubundaki başta kadın ve çocuklara karşı, çoğu zaman erkekler tarafından gerçekleştirildiği bilgisi literatürdeki diğer çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Cinsel saldırı; Cinsel istismar; Ruh sağlığının bozulması; Adli rapor. Abstract Objective: Sex crimes remain a social concern affecting people of all ages globally. It is known that sex crimes pave the way for many mental disturbances. In this study, it was aimed to investigate the demographics of sexual assault victims, features of sexual assaults and the results of the reports evaluated by Ege University Faculty of Medicine Adult Judicial Council and to compare those to other studies in literature. Materials and Methods: Records of cases sent with their files for report preparation to Ege University, Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Judicial Council between 2012 -2014 were examined retrospectively and the data were evaluated with SPSS 18 for Windows. Results: 12 (%3.9) of 311 cases which were reported between 01.01.2012-31.12.2014 were male and 299 (%96.1) were female. Ages at the time of the event ranged between 6 and 89 and the average was 26.58+12.22 %37 (n=115) of the reports were requested by High Criminal Courts. %56.9 (n=177) of the sexual assaults claimed to occur were qualified/aggravated, %80.7 (n=251) of the victims presses charges themselves, all of the offenders were male, %70.1 (n=218) of the offenders were people from the neighborhood of the victim. As a result of the event, %61,4 (n=191) of the victims developed one, %34.1 (n=106) developed more than one psychiatric disorders. Conclusion: Mental disorders sexual assault victims are diagnosed with and the fact that sexual assaults are performed by mostly men against women and children of all ages were consistent with the literature.
doi:10.17986/blm.2016323749 fatcat:ejkugynfonh7vpj2kmkiiomzt4