Türkiye'de Bayrağa Saygısızlık Konusu

SEVİNÇ Murat
2007 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi  
Özet Devletin egemenlik simgelerinden biri ve belki de en önemlisi olan bayrağa yapılan saygısızlıklar, ülkemizde bu güne dek üzerınde yeterince durulmamış bir konudur. 2005 İlkbaharında Türkiye'de yaşananlar, bayrağa yapılan saygısızlıkların tüzel (hukuki) anlamı üzerinde düşünmeyi gerekli hale getirmiştir. Bu yazının konusu, bayrağa yapılan saygısızlıkların ıuze dünyasındaki sonuçlarıyla ilgilidir. Bir bayrağın ayaklar altına alınması, ylrtılması, yakılması, yani en genel anlamıyla bayrağa
more » ... nlamıyla bayrağa yapılan saygısızlıklar tüzel açıdan ne anlam ifade etmekıedir? ıncelemenin odağında Türkiye'deki tüze dizgesi yer alırken, konunun 'ifade özgürlüğü' çerçevesinde hararetle tartışıldığı ABD (Amerika Birleşik Devletieril'ye de değinilmişıif. Konu, asıl olarak ifade özgürlüğü çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki ve ilgili yasalardakı hükümler, ayrıca ulusal/uluslararası düzeydeki mahkeme kararlarıyla birlikte ele alınarak incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Anayasa, temel haklar, ifade özgürlüğü. bayrağa saygısızlık, Bayrak Yasası. Abstract The flag desecration eontroversy suggests that symbols ean be extremely important to large number of people beeause the tlags are one of the symbols of state's sovereignty. This issue has not been taekled adequately in Turkey until today. What has happened in Turkey during the spring of 2005, has made e1ear tlıat analyzing this eontroversy is a necessity. In this study, current legal problems on flag deseeration and the meaning of tlag desecration (like tlag buming) have been analyzed. The analysis has focused particularly on Turkish lawand some other westem countries as well, espccially in US where this issue has been diseussed for more ıhan a hundred years. In this artiele, the flag desecration issue has been handled within the frame of the Turkish constitution, national and international law on basic rights as well as decisions of courts. The study, tries to find an answer to ıhese two questions; can the flag desecration be acceptable legal way of protest that is protected by the Constiıution' S relevant artieles about freedom of expression and dissemination of thought wlıieh would be see n related to flag desecration, and ean desecration be considered as a way of expressing ideas 'through other media'.
doi:10.1501/sbfder_0000002014 fatcat:4q4fpmkk6nairmwhfwsyzumc34