Revista d'història cultural

Xavier Filella
2008 unpublished
L'autor revisa l'evolució de l'assaig català des de finals dels anys seixanta, en el moment de màxim auge del marxisme a Catalunya, fins a l'adveniment de la postmodernitat. La contracultura, el nacionalisme i els nous moviments socials emmarquen aquesta evolució que, finalment, va tenir en el Col·legi de Filosofia el seu punt culminant. Paraules clau: assaig català, història de les idees, marxisme, contracultura, nacionalisme, Col·legi de Filosofia. ABSTRACT The author reviews the evolution of
more » ... the Catalan essay since the late sixties, at the time of maximum rise of Marxism in Catalonia, until the advent of post-modernity. Counterculture, nationalism and the new social movements framing this evolution that, finally, culminated in the Col·legi de Filosofia.
fatcat:i5jyolhqazertaknla5pwrpc4e