Streszczenie CIĘŻKOŚĆ PRACY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W OPINII PERSONELU StAff OPINION ON WORK ARDUOUSNESS IN thE SOCIAL WELfARE hOME

Ewa Kułagowska
2011 Medycyna Środowiskowa-Environmental Medicine   unpublished
Wstęp: Celem niniejszych badań było poznanie opinii pracowników Domu Pomocy Społecznej na temat ciężkości pracy na ich stanowiskach. Materiał i metody: W badaniach wykorzystano anonimowy kwestionariusz zawierający 27 pytań. Pytania dotyczyły zakresu wykonywanych prac, sposobu ich realizacji, wyposażenia, a także opinii personelu dotyczących warunków pracy, trudności w pracy, ob-ciążenia fizycznego i jego przyczyn, propozycji sposobów zmniejszenia obciążenia fizycznego, oceny ciężkości
more » ... j pracy, ciężkości poszczególnych prac oraz odczuwanych w trakcie pracy dolegliwości. Do oceny ciężkości pracy oraz poszczególnych prac wykorzystano skalę Borga. Kwestionariusz i skale Borga wypełniło 42 (89%) pracowników: 10 (71%) pielęgniarek, 20 (95%) opiekunów i 12 (100%) pokojowych. Wyniki i wnioski: Uzyskane wyniki badań wskazują, że praca personelu Domu Pomocy Społecznej jest bardzo ciężka. Głównymi przyczynami obciążenia personelu były prace związane z ręcznym podnoszeniem i trans-portowaniem mieszkańców, w szczególności z powodu warunków ich realizacji-braku sprzętu pomocniczego i udogodnień, barier architektonicznych, zbyt małej liczby personelu w stosunku do liczby i stanu zdrowia mieszkańców. Uzyskane wyniki badań ujawniły także, że ponad 90% respondentów odczuwa w pracy doleg-liwości w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego-bóle mięśniowo-szkieletowe, obrzęk nóg, drętwienie rąk. Słowa kluczowe: opieka długoterminowa, warunki pracy, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, po-zycja ciała, obciążenie fizyczne Abstract Background: Acquaintance with staff opinions on work arduousness at Social Welfare Home Material and methods: An anonymous questionnaire containing 27 questions was used as a major tool of this study. Questionnaires to be completed by the employees to collect information on scope of tasks, way of tasks performance, equipment; staff opinion about working conditions, difficulties at work, physical load and causes, ways of physical load abate, work and tasks arduousness and complaints at work. Borg's scale was used to evaluate the work and tasks arduousness. The questionnaires and Borg's scale were completed by 42 (89%) employees: 10 (71%) nurses, 20 (95%) guardians and 12 (100%) chambers-maids. Results and conclusions: The obtained results show that the work at the Social Welfare Home is very hard because of manual lifting or transporting the tenants,-lack of auxiliary equipment and facilities, architectural barriers, inadequate number of employees in comparison with number of tenants and their health. The obtained results showed that over 90% of respondents complained of musculoskeletal pains, oedema of legs, numbness of arms.
fatcat:46ecfzi7dzdgvdx6xjksifw46m