Vai trò của yếu tố văn hóa trong nền móng kinh tế [post]

Quan-Hoang Vuong
2018 unpublished
Bạch NC & Vương QH. (2015). Vai trò của yếu tố văn hóa trong nền móng kinh tế. Kinh tế và Dự báo 48(17), No. 17(601), tr. 18-20.
doi:10.31219/osf.io/grvkj fatcat:vbakcrsq2zc4zkx4gzyds5tvkq