TICK BITE CASES AMONG HAZELNUT FARM WORKERS IN GIRESUN

Emel Uzunoglu, Erdal Polat, Işıl Deniz Oguz, Büşra Kır, Döndü Mutlu, Sefer Babat, Cihangir Akdemir
2017 Cumhuriyet Medical Journal  
Objective: Ticks are arthropod vectors of many diseases. The prevalence of Lyme disease transmitted by Ixodes is not known in Turkey. The disease is caused by Borrelia species and can also be seen in domestic animals. The aim of this study is to identify the ticks, which are collected from the agricultural workers who admitted to hospitals during the hazelnut harvest season between August and September 2015, at species and genus level and investigate whether these ticks vector of Borrelia spp.
more » ... r of Borrelia spp. Method: In this study, 152 ticks collected from 134 patients were investigated. Of all samples including larvae and nymphs, 95.24% were collected in September. All patients who admitted with complaints of tick bites were agricultural workers collecting nuts in the gardens at sea level. The ticks were identified at species and genus level with stereomicroskop, hemolymph fluid examined directly by dark-field microscope and cultured in the Borellia Barbour-Stoenner-Kelly (BSK-H) medium. Results: Of all the ticks, 126 (82.9%) were adults, 13 (8.55%) were nymphs and 13 (8.55%) were larvae. Stereoscopic examination of the ticks revealed that 125 (82.2%) of the adults were Ixodes ricinus and 1 (0.65%) was Rhipicephalus sanguineus. All of the 13 nymphs (8.55%) and 13 larvae (8.55%) were identified as Ixodes spp.. All forms of development cycle were detected in the samples and the forms were inconsistent with the expected development cycle. Borrelia spp., the agent of Lyme disease, was investigated in the 146 ticks defined as I. ricinus and Ixodes spp. Borrelia spp were detected by dark field microscope in 3 (2.05%) of the 146 Ixodes and Borrelia spp. were identified in 5 (3.4%) of the cultures. Conclusions: These results demonstrate that Lyme disease can be seen in our region and the most probable vector is Ixodes ricinus. ÖZET Amaç: Keneler pek çok hastalığa vektörlük eden artropodlardır. Ixodes cinsi kenelerin bulaştırdığı Lyme hastalığının Türkiye'deki prevalansı bilinmemektedir. Evcil hayvanlarda da görülebilen bu hastalığa Borrelia cinsi bakteriler neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2015 Ağustos ve Eylül aylarında fındık hasat mevsiminde kene tutunma şikayeti ile hastanelere başvuran hastalardan izole edilen keneleri cins ve/veya tür düzeyinde tanımlamak ve Borrelia spp. vektörü olup olmadıklarını belirlemektir. Yöntem: Çalışmamız, 134 hastadan toplanan 152 kene üzerinde yapılmıştır. Larva ve nimfler dahil örneklerin %95,24'ü Eylül ayında toplanmıştır. Kene tutma şikâyetiyle müracaat eden tüm hastalar deniz seviyesindeki bahçelerde fındık toplayan tarım işçilerinden oluşmaktadır. Keneler stereomikroskop ile incelenerek cins ve tür düzeyinde tanımlanmış, hemolenf sıvıları karanlık alan mikroskobu ile direkt olarak incelenmiş ve Borellia Barbour-Stoenner-Kelly (BSK-H) besiyerinde kültürü yapılmıştır. Bulgular: Kenelerin 126 (%82,9)'sı erişkin, 13 (%8,55)'ü nimf ve 13 (%8,55)'ü larva olarak saptanmıştır. Erişkinlerin 125 (%82,2)'i Ixodes ricinus, 1 (%0,65)'i Rhipicephalus sanguineus, 13 nimf (%8,55) ve 13 larvanın (%8,55) tamamı ise Ixodes spp. olarak bulunmuştur. Bütün gelişim formları bir arada ve beklenen döngülerinin dışında saptanmıştır I. ricinus
doi:10.7197/223.v39i29491.316367 fatcat:37gbbs2d4rfrvnzbqun2dtb5a4