CİNSİYET TAHMİNİNE DAYALI İNANIŞ VE UYGULAMALARA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME: ALMAN KÜLTÜRÜ VE TÜRK KÜLTÜRÜNDE KARADENİZ ÖRNEĞİ

Karadeniz Araştırmaları, Yaz
2011 unpublished
ÖZET Bu çalışmada doğacak olan çocuğun cinsiyetini belirlemeye yönelik halk inanışlarının karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Karşılaştır-ma, Türk kültüründe Karadeniz Bölgesi ile Alman kültürünü kap-samaktadır. Değişik insan topluluklarının kendilerine özgü yaşam biçimleri olarak var olan kültür, çeşitli toplumlarda birbirinden farklı duyuş, seziş, düşünüş, dil, teknik, sanat, ekonomi, bilim ve fel-sefe formları olarak ortaya çıkarken, farklı din ve kültürlere sahip olan iki toplumun
more » ... toplumun kaynaklarında benzer inanmaların da yer alması bunların evrensel bir çizgiye ulaşmasına önemli derecede örnek teş-kil edebilir. Yapılan çalışma sonucunda her iki kültürde cinsiyet tahminine yönelik ortak, benzer ve farklı pek çok inanış ve uygula-malara rastlanılmıştır. ABSTRACT In this study it is aimed to compare the general beliefs towards predicting gender of unborn babies. Comparison includes Black sea Region in Turkish culture and German Culture. Culture, which is defined as the life styles of various communities, both comes out as different way of perception, feeling, thinking, language, technology, art, economy, science and philosophy, and as a crucial sample for constituting universal line when the same patterns encountered in two different communities' resources. Through the study, several common beliefs and implementations towards predicting gender are encountered.
fatcat:5sqprdvszfa6xckyvdunl2ywem