Hvor typisk afrikansk er det "typisk afrikanske"?

Carl Fredrik Engelstad
2020
I litteraturen am «den nye misjonstenkning» fjnnes det en bok som, savidt jeg kan se, ikke hal' mptt den oppmerksomhet her hjemme som den fortjener: enge1skmannen John V. Taylors «The Primal Vision». Taylor, som na er sekretxr for et av de store misjonsselskaper i London, hal' oppholdt seg en lang arrekke i Afrika, spesielt i Uganda. Foruten denne boken, som utkom i 1963 (SCM Press), hal' han skrevet «The Growth of the Church in Buganda» og sammen rned Dorothea Lehman «Christians of the
more » ... lt» (fra Zambia og Rhodesia). Tay-]01' harmed en enesdiende innlevelsesevne og lojalitct gatt inn i hva man kan kalle «den afrikanske mentalitet»; ikke bare hal' han gjort inngaende studier i afrikansk religionshistorie og religionspsykologi, han hal' ogsa med et inderlig og sikkert ofre smertelig engasjement forspkt a bryte ned barrierene mellom seg selv som europeer og afrikanerne, level sammen med clem pa en dypt personlig mate som bare fa europeere makter. Han hal' sett hvordan afrikanerne bare sa altfor ofre mpter kristendommen som hva han kaller «3 class room religion», en ytre presentasjon som ikke formal' a trenge inn i afrikanernes incIre virkelighet og ofre holler ikke deres daglige verden. For Taylor er det et brennende anliggende at de vestlige mennesker som skal v;:ere med pa a bringe Ahika kristendommen, ogsa rna skj~nne afrikanerne innenfra. Det blir for ham en forutsetning for at kristendommen skal bli noe an net og mer enn en ]~re og en livsstil som h~rer hjemme i klasseviCrelset: en Ixcrende lro sam trenger inn i deres innerste vesen, blir en helt personlig eiendom.
doi:10.48626/ntm.v23i2.2842 fatcat:zxpfirtijbaxnlw6l7hw6awuyi