Supplemental Material, sj-pdf-1-ear-10.1177_0145561321989450 - Association of Obstructive Sleep Apnea With the Risk of Repeat Adverse Cardiovascular Events in Patients With Newly Diagnosed Acute Coronary Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis

Shu-Han Yang, Yong-Sheng Xing, Zeng-Xia Wang, Yan-Bin Liu, Hong-Wei Chen, Yan-Feng Ren, Jing-Ling Chen, Sheng-Bo Li, Zhi-Fang Wang
2021 Figshare  
Supplemental Material, sj-pdf-1-ear-10.1177_0145561321989450 for Association of Obstructive Sleep Apnea With the Risk of Repeat Adverse Cardiovascular Events in Patients With Newly Diagnosed Acute Coronary Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis by Shu-Han Yang, Yong-Sheng Xing, Zeng-Xia Wang, Yan-Bin Liu, Hong-Wei Chen, Yan-Feng Ren, Jing-Ling Chen, Sheng-Bo Li and Zhi-Fang Wang in Ear, Nose & Throat Journal
doi:10.25384/sage.13953737.v1 fatcat:h7xtctkx7bclzf3hp7inoieg6m