Sub-wavelength imaging of the two-dimensional photonic crystal with effective index close to -1

Tong Yuan-Wei, Tian Shuang, Zhuang Song-Lin
2011 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.60.054201 fatcat:akxicxcx65bx7dvo6ffupdkyx4