ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria III: MATEMATYKA STOSOWANA IX (1977) Dwa uogólnienia prawa Hardy' ego-Weinberga w genetyce populacji (The Hardy-Weinberg Law of Population Genetics and two Generalizations)

A Stark
unpublished
(Praca przyjęta do druku 05.09.1975) 1. Wprowadzenie. Ponowne odkrycie w 1900 roku idei Mendla (1866 [14]) doprowadziło do rozwoju dyscypliny naukowej zwanej genetyką. W ogólnym zarysie genetyka obejmuje problematykę teoretyczną, zwaną genetyką populacji i problema-tykę doświadczalną. Przyjmuje się obecnie, że podstawowe prace z dziedziny genetyki populacji pochodzą od R. A. Fishera (1890-1962), J. B. S. Haldane (1892-1964) i S. Wrighta i dotyczą okresu zaczynającego się od publikacji Fishera
more » ... 2], 1918) i kończącego się na pracy Wrighta ([21], 1931). Wright jest w trakcie opracowywania trzytomowego dzieła o genetyce populacji. W dwóch tomach wydanych dotychczas (Wright 1968, 1969) podany jest wyczer-pujący przegląd problematyki zawierający obszerną bibliografię większości prac i książek z tej dziedziny. Genetyka populacji może być rozpatrywana jako gałąź matematyki stosowanej poszukująca modeli dla statycz~ej i dynamicznej struktury genetycznej populacji, uwzględniających główne czynniki wpływające na tę strukturę. Ponieważ czynniki wpływające na strukturę są dwóch rodzajów-systematyczne i losowe-przeto rozpatrywane modele są modelami deterministycznymi bądź stochastycznymi. Głównymi systematycznymi czynnikami oddziaływującymi na strukturę gene-tyczną są: mutacja, selekcja i migracja. Badanie wpływu tych czynników stanowi obszerną część genetyki populacji, lecz nie będzie przedmiotem niniejszego artykułu. Dla uproszczenia, zwykle rozważane są modele, w których pokolenia nie za-chodzą na siebie, jak to ma miejsce w przypadku roślin jednorocznych. Uproszczenie to na ogół nie wpływa zasadniczo na modele i będzie przyjmowane w niniejszej pracy. Innym zagadnieniem, które często musi być uwzględnione przy budowie modelu, jest dążność przyszłych rodziców do wyszukiwania partnerów nie w sposób losowy, lecz według pewnych preferencji dotyczących bądź związków genetycznych, bądź wyglądu zewnętrznego. Druga forma preferencyjnego wyboru nosi nazwę dobiera-[123]
fatcat:stkrrc3shbcnfmg2ofqvqdbwda