The necessity of introduction of corporate governance in state companies in Ukraine

Yu. A. Dzhuryk, I. V. Kuzovkin
2021 Public administration and customs administration  
Ю. А. Джурик, аспірант спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» кафедри адміністративного та фінансового менеджменту Національного університету «Львівська політехніка», комерційний директор ТОВ «Торговий Дім «Електрон» І. В. Кузовкін, заступник президентаголови правління ПрАТ «Концерн-Електрон» НЕОБХІДНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЯХ УКРАЇНИ Метою цього дослідження є визначення поняття корпоративного управління, аналіз основних міжнародних
more » ... дартів щодо здійснення корпоративного управління, дослідження необхідності впровадження корпоративного управління в державних компаніях України та аналіз сучасного стану корпоративної реформи. У роботі було надано різні дефініції корпоративного управління, зокрема зазначено, що це система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління товариством, а також те, що корпоративне управління -це насамперед те, що робить виконавчий орган компанії, який визначає цінності компанії, а мета корпоративного управління полягає у сприянні ефективному, підприємницькому та виваженому управлінню, що може забезпечити довгостроковий успіх компанії. Відзначено основні міжнародні стандарти щодо здійснення корпоративного управління. Проаналізовано основні положення політики власності, яка формується державою для обґрунтування мети та цілей державного підприємства. Виокремлено основні обов'язки наглядових рад державних підприємств, зокрема щодо їхніх функцій із формування стратегії, необхідності виконувати нагляд за керівництвом підприємства, встановлення нормативів та метрик контролю за діяльністю управлінських підрозділів підприємства, формування спеціалізованих комітетів тощо. Обґрунтовано необхідність упровадження корпоративного управління у діяльність державних підприємств та наведено приклади успішних практик упровадження корпоративного управління в існуючих державних підприємствах України. Проаналізовано стан проведення корпоративної реформи в Україні, завдяки якій у низці найбільших державних підприємств України була запроваджена корпоративна форма управління, зазначено основні досягнення та вектор подальшого розвитку. Ключові слова: корпоративне управління в державних компаніях, політика власності, наглядова рада, ефективна діяльність, реформа корпоративного управління. Yu. A. Dzhuryk, I. V. Kuzovkin. The necessity of introduction of corporate governance in state companies in Ukraine The purpose of this study is to define the concept of corporate governance, analysis of basic international standards for corporate governance, study the need for corporate governance in state-owned companies in Ukraine and analysis of the current state of corporate reform. The paper provides various definitions of corporate governance, including that it is a system of relations that defines the rules and procedures for decision-making and control, as well as the distribution of rights and responsibilities between the company's bodies and its members. And that corporate governance is primarily what the company's executive body does and how it defines the company's values, and that the purpose of corporate governance is to promote effective, entrepreneurial, and prudent management that can ensure the company's long-term success. The main international standards for corporate governance are also mentioned. The main provisions of the property policy, which is formed by the state to substantiate the goals and objectives of the state enterprise, are analyzed. The main responsibilities of the supervisory boards of state enterprises are highlighted, in particular regarding their functions in forming the strategy, the need to supervise the management of the enterprise, setting standards and metrics for monitoring the activities of management units, if necessary, forming specialized committees and more. The necessity of introduction of corporate governance in activity of the state enterprises is substantiated and examples of successful practices of introduction of corporate governance in the existing state enterprises of Ukraine are resulted. The state of corporate reform in Ukraine, due to which a number of the largest state-owned enterprises of Ukraine introduced a corporate form of management, is analyzed, the main achievements and the vector of further development are indicated. Key words: corporate governance in state-owned companies, property policy, the supervisory board, effective activity, corporate reform. Постановка проблеми. Постійна глобалізація усіх процесів, висока конкуренція на ринку та необхідність ефективного та якісного використання наявних ресурсів посилили зацікавленість до такого механізму, як корпоративне управління. В Україні далеко не у всіх приватних компаній він наявний, а в державному секторі практично не використовується, що призводить до неефективності, непрозорості та збитковості таких державних підприємств.
doi:10.32836/2310-9653-2021-2.2 fatcat:4mjd452wmzch5ffqcygoc4ggxu