1691 tarihli Cizye defterine göre Pertek, Mazgirt, Çemişgezek ve Sağman kazaları

KOÇAK Zülfiye
2017 OTAM(Ankara  
Özet Osmanl tarihi incelemelerinin temel ba vuru kaynaklar n ar iv belgeleri olu turmaktad r. Birinci el kaynaklardan olan ar iv belgeleri, geçmi in günümüze aktar lmas nda köprü vazifesi üstlendiklerinden oldukça önem ta maktad rlar. Bu belgeler aras nda yer alan cizye defterleri de insan, zaman ve mekân unsurlar n bir arada bar nd rd klar ndan Osmanl tarihi ara t rmalar n n vazgeçilmezleri aras ndad rlar. Bu çal mada H.1102/M.1691y l nda tutulan Diyarbekir Eyaleti'ne tabi Pertek, Mazgirt,
more » ... gezek ve Sa man kazalar na ait cizye defterinin tan t m ve de erlendirmesi yap lm t r. Defter, ad geçen kazalarda gayrimüslim nüfusun ikamet etti i mahalleleri ve köyleri göstermekte, bu co rafyada ya ayan insanlar n fiziksel özellikleri ve meslekleri hakk nda bilgiler içermektedir. Bu ba lamda defterdeki bilgiler dikkatlice incelenmi ad geçen kazalar n o dönemki sosyo-ekonomik ve demografik dinamikleri aç a ç kar lmaya çal larak bu bilgilerin hangi tür çal malarda kullan labilece ine dair öneriler sunulmu tur. Abstract The archival documents are the main sources for the investigation of the Ottoman history. These sources are very important as they are functioning like a bridge, conveying the past into present. In examining the Ottoman history, Jizya inventories are of great importance as these documents contain aspects relating to the people, places and time.
doi:10.1501/otam_0000000722 fatcat:6brnhne56rh55elannstog5o4e