Traumatska ruptura desne hemidijafragme

M. Kerkez, D. Culafic, N. Grubor, D. Stefanovic, B. Spica
2008 Acta chirurgica iugoslavica  
Ruptura desne hemidijafragme, uzrokovana delovanjem tupe sile, javlja se retko i ~esto se previdi zbog, zbrinjavanja 'ivotno ugro'avaju}ih povreda. U radu prikazujemo bolesnicu staru 31. godinu, koja je primljena kao hitan slu~aj, zbog povreda zadobijenih u saobra}ajnom udesu. Fizikalnim pregledom ustanovljena je smanjena respiratorna pokretljivost desnog hemitoraksa, uz oslabljen disajni {um desno infraskapularno, difuzni bolno osetljiv trbuh i ograni~ena pokretljivost donjih ekstremiteta.
more » ... genskim snimkom grudnog ko{a potvrdjena je elevacija desne hemidijafragme bez znakova preloma ko{tanih strutktura i prisustva hidro-pneumotoraksa. Kompjuterizovanom tomografijom abdomena i male karlice, uo~ena je ruptura desne kupole dijafragme sa prolapsom desnog lobusa jetre, fraktura sakruma i oba ramusa sedalnih kostiju. Intraoperativno je potvrdjena ruptura desne hemidijafragme u popre~nom pravcu u du'ini oko 10 cm, sa delimi~nim prolapsom jetre u desni hemitoraks. Plasiran je torakalni dren i uradjena je mobilizacija jetre presecanjem falciformnog ligamenta. Zatim je u~injena sutura desne hemidijafragme pojedina~nim {avovima i incizija retroperitonealnih hematoma. Postoperativni tok je bio uredan, peroralna ishrana je po~ela ~etvrtog postoperativnog dana, bolesnica je otpu{tena osamanestog dana nakon operacije. Preoperativna dijagnostika, pa'ljiva intraoperativna eksploracija i rani hirur{ki tretman, zna~ajno smanjuju morbiditet i mortalitet kod bolesnika sa traumatskom rupturom dijafragme. Klju~ne re~i: ruptura desne hemidijafragme, dijagnostika, hirur{ko le~enje UVOD
doi:10.2298/aci0804103k pmid:19245150 fatcat:erwyf2724ncpzpq33anzlrs72y