ACCESS TO THE EU LABOUR MARKET FOR THE THIRD COUNTRY NATIONALS: THE CASE OF FREE MOVEMENT OF THE WORKERS BETWEEN TURKEY AND THE EU

Yayın Geliş, Tarihi
2014 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi   unpublished
The decreasing demography and visible deficit of labour force raise a question of the future steps taken by the EU and its Member States to solve these problems affecting the economy of the whole Europe. Although much attention is paid to recently established instruments of the EU immigration policy with the aim to attract workers from Third States, the attempts to facilitate an access to internal market by Turkish nationals should be particularly considered. The constantly increasing role of
more » ... ncreasing role of the Republic of Turkey as a regional power stabilising the Balkans and Middle East puts the EU under political pressure, forcing the Member States to take a final decision on Turkey's place in the European economy and the legal status of Turkish labour within freedoms offered within the internal Market. This paper aims to examine the legal framework and main principles governing the free movement of Turkish workers in the EU. It identifies the EU-Turkish relations from the perspective of individuals searching an access to European labour market with particular emphasis on their rights arising from the so called association law and formal obstacles that Turkish workers encounter when exercising these rights. Öz Azalan nüfus ve gözle görülür işgücü açığı gibi bütün Avrupa ekonomisini etkileyen sorunlar, AB ve üye ülkeler tarafından bu sorunları çözmeye yönelik yakın gelecekte atılacak adımlar konusundaki tartışmaları gündeme getirmiştir. AB göç politikasının üçüncü ülkelerden gelen çalışanları cezbeden yeni araçları dikkate değer olmakla birlikte, Türk vatandaşlarının tek pazara ulaşımını kolaylaştıran girişimlerin özel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Balkanları ve Ortadoğu'yu dengeleyen bölgesel bir güç olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin giderek artan önemi, AB'yi siyasi baskı altına almakta, Türkiye'nin Avrupa ekonomisindeki yeri ve Türk işgücünün iç pazar ile sağlanan özgürlükler dahilindeki yasal statüsü hakkında üye ülkeleri nihai bir karar almaya zorlamaktadır. Bu makale Türk çalışanların AB'deki serbest dolaşımını düzenleyen yasal çerçeveyi ve temel ilkeleri ortaya koymayı amaçlamakta ve AB-Türkiye ilişkilerini Avrupa * Dr., University of Wrocław, Chair of the European Studies, maciej.cesarz@uni.wroc.pl Cesarz, M. DEÜ SBE Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 1 34 işgücü piyasasına kişilerin erişiminde söz konusu ortaklık hukukundan doğan hakları ve Türk işçilerin bu haklar uygulanırken karşılaştığı yasal engeller bağlamında tanımlamaktadır.
fatcat:4vtoipub4vfubfuu7xbklm7shu