Cu-Catalyzed cross-coupling reactions of epoxides with organoboron compounds

Xiao-Yu Lu, Chu-Ting Yang, Jing-Hui Liu, Zheng-Qi Zhang, Xi Lu, Xin Lou, Bin Xiao, Yao Fu
2015 Chemical Communications  
Cu-catalyzed cross-coupling reactions of epoxides and aziridines with organoboron compounds.
doi:10.1039/c4cc09321f pmid:25564373 fatcat:ear6iekee5fi7c6kjtvtenfhgi