BOTANISKA NOTISER

Utgifne Af
unpublished
O. NOHDSTEDT. N:r 5. d. 1 nov. 1881. Najas flexilis (Willd.) Rostk. (C Schmidt och dess förekomst i Sverige-Af N. HJALMAR NILSSON. Det är rätt egendomligt, att fastän Xajas flexilis är en af de sällsyntaste växter, som någonsin funnits inom vårt floromrade, den dock allt sedan sitt första uppträ-dande här så föga uppmärksammats af våra botanister. Visserligen helsades des» upptäckt med öfverraskning och glädje (Öfvers. af Vet. Akad. förhandl. 1849, d. 14 Nov.), men dertill tyckas också, med
more » ... ckas också, med undantag af de vanliga diagnoserna i flororna, alla meddelanden om densamma i vår literatur inskränka sig. Jemförelsevis få gånger torde den också hafva blifvit insamlad, och man tyckes till och med knappast hafva bemärkt, att sedan några år till-haka dess fortfarande bestånd på svensk botten varit strängt i fråga satt. En utförligare redogörelse för denna arts intressanta geografiska utbredning samt förekomstsätt och kännetec-ken för öfrigt kunde således när som helst hafva varit på sin plats. Oin jag Uti gål' ätt lemna en dylik, har detta emellertid sin särskilda orsak deri, att jag på samma gång ser mig i tillfälle att gifva ett nytt uppslag till dess historia i vårt land och dessutom på grund af egna iakttagelser, bestyrkta genom från andra håll inkomna meddelanden och material, kan åt dess diagnostik och 9
fatcat:hnijlbbsbndv5ofsjtnaw2wb4i