Making capable of parents to recognize drug abuse among children
Osposobljavanje roditelja da prepoznaju zloupotrebu droga

Vesna Tomić
2018 Zdravstvena zastita  
Сажетак Алармантни подаци о порасту броја младих који злоупотребљавају дроге и започињу са тиме све раније довољни су разлози за хитну интервенцију у заједници. Циљ рада је практичне природе да се скрене пажња родитељима како да се баве овим проблемом уколико до њега дође у породици и како могу да то препознају у пракси. Рад је структуриран кроз следеће целине: 1. промене породичне структуре и динамике интерперсоналних односа; 2. супротстављање социјалном при тиску вршњака за пробање дроге; 3.
more » ... римање и пружање социјалне подр шке заједници. Мотиви због којих млади експери ме нтишу са дрогом или је континуирано злоупотребљавају су бројни и по природи хетерогени. Свакој од тих погрешних одлука доприносе родитељи на директан или индиректан начин кроз: неразумевање, немање времена за дете, несналажење у родитељским обавезама и одговорностима, незнање о проблемима наркоманије. У закључку наводимо да је, поред пред лога мера за детекцију проблема нарко маније, предложен и план едукације роди теља за школску децу. Кључне речи: родитељи, дрога, кому ни кација, социјални притисак. Summary The facts about increasing drug abusing among adolescents and beginning with this addict at less ages demands urgent interven tion in the community. The aim of this paper is to give practice recomamandations for parents and make them capable to recognize potential problem abus ing drugs in family. This paper is organized through three wholes off: 1. changing structure and dynamics of in terpersonal relations, 2. oposite social pressure of same age chil dren, 3. social support in the community. The number of motives of drug abuses are numerous and different. In every of this wrong making decision parents participate through: not understanding the youth, having no time for talking with children, don't knowing how in parents obligations and responsibilities. In the conclusion emphasized it will be be hind recomandations for detecting problem will be suggested the plan for education of parents in schools.
doi:10.5937/zz1804008t fatcat:z76tv7zvufafnmnpjng6ytnyli