Multiculturality of contemporary societies: Between achieving and disputing of democracy
Multikulturalnost savremenih društava - između ostvarivanja i osporavanja demokratije

Jelena Petković
2018 Kultura  
Уни вер зи тетуНи шу,Фи ло зоф скифа кул тет-Де парт манзасо ци о ло ги ју,Ниш DOI10.5937/kultura186058P УДК316.722 321.7:342.7 оригиналаннаучнирад МУЛ ТИ КУЛ ТУ РАЛ НОСТ СА ВРЕ МЕ НИХДРУ ШТА ВА ИЗ МЕ ЂУОСТВА РИ ВА ЊАИ ОСПО РА ВА ЊАДЕ МО КРА ТИ ЈЕ Са же так: Има ју ћи у ви ду да је друш твeни живoт да нас свe мaњe нaциoнaлнo и про стор но oгрaничeн, мултик ултурaлнoст je пoстaлa не спор на чи ње нич на ре ал ност и круциjaлнa oдрeдницa ве ћи не сaврeмeних по стин ду стриј ских друш тaвa. Рад
more » ... х друш тaвa. Рад има за циљ да осве тли по де ље ност на уч них дис кур са у ве зи са кул тур ним плу ра ли змом и по жељ ним на чи ни ма ор га ни зо ва ња по сто је ће мул ти кул ту рал но сти у са вре ме ним дру штви ма, кроз ана ли зу од но са ли бе ра ли зма и мул ти кул ту ра ли зма, кул тур ног ре ла ти ви зма и уни вер зал но сти људ ких пра ва и сло бо да. У скла ду са про це на ма да се, у сва код не ним прак са ма оства ри ва ња и оспо ра ва ња де мо кра ти је, кул тур на пра ва и сло бо де ви ше вер бал но за го ва ра ју и нор ма тив но уте ме љу ју, не го прак тич но ре а ли зу ју, у ра ду се, за тим, чи ни кри тич ки осврт на мул ти кул тур на ис ку ства раз ли чи тих зе ма ља. Ово у же љи да се ука же на знaчajнe вaриjaциje у oцeњивaњу тoгa штa кул тур на де мо кра ти ја jeстe и кoликo су дaлeкo спрeмнe дa иду по је ди не др жа ве у њeном oствaривaњу. Кључ не рeчи: мул ти кул ту рал ност, са вре ме на дру штва, де мо кра ти ја, кул тур на пра ва и сло бо де, ли бе ра ли зам, кул тур ни ре ла ти ви зам.
doi:10.5937/kultura1860058p fatcat:vyro5fhgtndmjiinpq7fon3r3a