СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЗ «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»

Ольга Малюк
2020 MODALITĂȚI CONCEPTUALE DE DEZVOLTARE A ȘTIINȚEI MODERNE- VOLUMEN 1   unpublished
кафедри документознавства та інформаційної діяльності ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УКРАЇНА Основна ідея модернізації системи вищої освіти полягає в тому, що ефективність навчання у вищій школі може бути поліпшена завдяки проєктуванню і впровадженню новітніх освітніх систем і технологій [1]. Інформаційне середовище будь-якого закладу вищої освіти створює бібліотека, яка сприяє формуванню інформаційного стилю мислення, підвищує інформаційну компетентність,
more » ... ть із сучасними засобами, методами і технологіями інформаційної діяльності, адже майбутні фахівці мають бути готовими до роботи в умовах постійного накопичення знань, інформації [2]. Впровадження ІТ у бібліотечну справу вимагає професійного підходу до керування сучасними бібліотеками з використанням ІТ. Для цього є необхідною наявність висококваліфікованих ІТ-менеджерів для бібліотек, забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, актуалізація системи знань, умінь і навичок працівників, трансформація системи їх безперервної освіти відповідно до міжнародних стандартів. В умовах сучасного науково-технічного розвитку, у ситуації швидкої зміни інформаційних технологій випускник закладу вищої освіти, майбутній фахівець, повинен уміти швидко адаптуватися на ринку праці, постійно підвищувати професійний рівень. На сучасному етапі розвитку вищої школи є актуальним питання створення такої системи навчання, яка повинна оперувати інноваційними технологіями, що забезпечують відповідний рівень професійних знань, умінь та навичок, а за потреби й перекваліфікуватися. Саме тому бібліотека ЛНУ забезпечує зростання професійного, загальноосвітнього, наукового та культурного рівня працівників бібліотеки, організовує роботу з підвищення кваліфікації співробітників. Якісні зміни в діяльності бібліотеки ЛНУ імені Тараса Шевченка відбуваються завдяки активному застосуванню сучасних інформаційнобібліотечних технологій, використанню методів створення, збереження, обробки інформації, наданню користувачам доступу до ресурсів Інтернету, а також впровадженню нових інформаційних і традиційних технологій в їх обслуговуванні [3]. Наукова бібліотека університету вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців та
doi:10.36074/20.11.2020.v1.46 fatcat:zitq3icg7nbh5kvf6cbtlbfkva