Comparison of PFT and Anatomic Resection Methods in Patients Undergoing Multiple Thoracic Surgery for Malignancy Synchronous, Metachronous, Metastatic Lung Tumors

Figen Türk
2014 Journal of Clinical and Analytical Medicine  
Özet Amaç: Akciğer kanserlerinin her geçen yıl erken tanısının daha fazla konması ve küratif rezeksiyonunun daha başarılı bir şekilde uygulanması nedeniyle senkron ve metakron tümörlerin görülme oranları da artmaktadır. Akciğere metastaz yapmış metastatik tümörleri veya diğer organ kanserlerinin komplet cerrahi tedavisinden sonra oluşan primer akciğer tümörleri de tanı ve tedavide karmaşıklıklara neden olabilir. Bu çalışmada, daha önce akciğer veya başka bir organ malignitesi nedeniyle komplet
more » ... errahi uygulanmış ve daha sonra tekrar akciğer malignitesi saptanarak toraks cerrahisi uygulanan olgular birinci ve ikinci operasyonlardaki preoperatif SFT ve uygulanan cerrahi teknikler yönünden karşılaştırıldı. Gereç ve Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahi kliniğinde 2006-2012 yılları arasında iki veya daha fazla toraks cerrahisi uygulanan olgular retrospektif olarak incelenerek senkron, metakron ve metastatik olarak sınıflandırıldı. Gruplar yaş, cinsiyet, solunum fonksiyon testleri, uygulanan cerrahi teknik, histopatolojik tanı ve evre ile postoperatif komplikasyonlar ve operasyonlar arasında geçen süreler açısından değerlendirildi. Bulgular: Olguların kadın/erkek oranı 2/9, yaş ortalaması 61.80±8.53 yıl idi. Olguların 1'i senkron, 7'si metakron, 3'ü ise matastatik olarak değerlendirildi. En fazla uygulanan cerrahi teknik ilk operasyonda 9 olgu ile lobektomi iken, ikinci operasyonda 8 olgu ile wedge rezeksiyon oldu. Her iki operasyonda da en fazla gözlenen histopatolojik tip sırasıyla 8 olgu ve 6 olgu ile adeno karsinom oldu. SFT yönünden ilk ve ikinci torakotomi öncesi değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken (p>0.05), uygulanan cerrahi teknik açısından anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). Tartışma: Akciğerde kitle nedeniyle opere edilecek hastaların ilk operasyonlarında lezyon metastatik değilse anatomik rezeksiyon yapılması uygunken, metastatik ve metakron tümörlerde parankim koruyucu cerrahi yapılmasının uygun olduğunu düşünmekteyiz. Abstract Aim: The incidence of synchronous and metachronous lung cancers has been due to early diagnosis and curative resection of the first tumor. Tumors from other organs that metastasize to the lungs or primary lung lesions that develop after complete surgical treatment of other cancers can cause confusion regarding the diagnosis and treatment. We compared the preoperative pulmonary function tests (PFT) and surgical technique used in the first and second surgeries in cases undergoing thoracic surgery when a malignancy was found after the first complete resection of malignancy in the lung or another organ. Material and Method: We retrospectively evaluated cases undergoing multiple thoracic surgery between 2006 and 2012 at the Pamukkale University Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, and classified them as synchronous, metachronous and metastatic. The groups were evaluated for age, gender, respiratory function tests, surgical technique used, histopathological diagnosis and stage, postoperative complications and duration between surgeries. Results: The mean age was 61.80±8.53 years with a female/male rate of 2/9. There were 1 synchronous, 7 metachronous and 3 metastatic cases. The most common surgical technique for the first surgery was lobectomy with 9 cases and wedge resection for the second surgery with 8 cases. The most common histopathological type for both surgeries was adenomacarcinoma with 8 cases and 6 cases for the first and second surgeries respectively. There was no statistically significant difference between the first and second thoracotomies regarding PFT values (p>0.05), while a significant difference was present for the surgical technique used (p<0.05). Discussion: Anatomic resection should be performed at the first surgery for lung cancer if it is not metastatic while parenchyma-preserving surgery should be performed for metachronous or metastatic tumors seen during follow up, once the diagnostic tests are carried out without delay.
doi:10.4328/jcam.1206 fatcat:jzcxtfkmyregdarlxxhditvqsy