Wsparcie dzieci współczesnych polskich repatriantów w adaptacji szkolnej

Aleksandra Gancarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
2019 Edukacja Międzykulturowa  
Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie wsparcia w sytuacji zmiany społecznej na przykładzie wsparcia dzieci repatriantów w adaptacji szkolnej. Przedstawiono w nim wyniki badań ankietowych i wywiadów pogłębionych przeprowadzonych wśród dzieci repatriantów, ich nauczycieli i rodziców. W interpretacji wyników badań wykorzystano koncepcję wsparcia społecznego Stanisława Kawuli. W opinii badanych bardzo pozytywny wpływ na adaptację szkolną dzieci repatriantów mają dodatkowe zajęcia organizowane
more » ... a początku nauki w polskiej szkole. Niestety, niewielka świadomość nauczycieli na temat pracy z uczniem odmiennym kulturowo i nauczania języka polskiego jako obcego znacznie ogranicza efektywność tych zajęć. Niewystarczające jest też wsparcie informacyjne. Choć szkoła jako instytucja wprowadzająca kolejne pokolenia w świat kultury powinna reagować na zachodzące zmiany społeczne, przeprowadzone badania wskazują na niedostateczne przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym. Jest to efekt zaniedbań zarówno na etapie kształcenia wyższego, doskonalenia zawodowego, jak i informowania nauczycieli o sytuacji ucznia trafiającego do danej placówki. W środowiskach szkolnych objętych badaniami nauczyciele wykazywali się ogromnym zaangażowaniem we wsparcie dzieci repatriantów w adaptacji szkolnej, lecz ich dobra wola była niewystarczająca, aby kompensować brak profesjonalizmu działań, sprawnej komunikacji czy nawet znajomości prawa oświatowego. Słowa kluczowe: repatriacja, adaptacja szkolna, dzieci z doświadczeniem migracyjnym Wsparcie i wspomaganie drugiego człowieka jest łączone jednoznacznie z poczuciem wspólnotowości życia w konkretnym kręgu środowiskowym i zakorzenienia w danym miejscu (Kawula, 2012, s. 153). Coraz więcej ludzi z powodu różnorodnych migracji nie ma poczucia zakorzeniania w swoim miejscu zamieszkania lub nie identyfikuje się z żadną małą ojczyzną. Jednym z typów migracji obserwowanych od 1992 roku jest współczesna polska repatriacja, czyli osiedlanie się na terenie Polski osób polskiej narodowości, które przed 2001 rokiem mieszkały na stałe w azjatyckiej części daw- EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA 2019, nr 2 (11)
doi:10.15804/em.2019.02.17 fatcat:j5ssn2upong5hme2p73eh42b3i