PEMIKIRAN PENDIDIKAN IBNU SAHNUN

Wagiman Manik
2020 WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman  
Pandangan Ibnu Sahnun dalam bidang pendidikan adalah penekanannya pada kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik. Pendidikan yang diharapkan oleh Ibnu Sahnun adalah model pendidikan kejiwaan, pendidikan yang memadukan antara tujuan duniawi dan ukhrawi, pemikiran-pemikiran Ibnu Sahnun tentang pendidikan sangat tinggi nilainya bagi kita, untuk dapat kita teladani dan kita terapkan dalam dunia pendidikan Islamsaat ini, tentunya dengan memperhatikan zaman dan perkembangan teknologi dengan tetap
more » ... alam bingkai Al-Quran dan Sunnah As-Shahihah. Banyak hal yang menjadikan sosok Ibnu sahnun menjadi orang yang terkenal dalam dunia pendidikan di antaranya adalah orang tua, orang tua Ibnu Sahnun adalah seorang yang "alim dalam fiqh mazhab maliki di daerah Utara Afrika, beliau terkenal dengan dengan ketaqwaan, kewaraan, dan beliau sangat memperhatikan perkembangan pendidikan anaknya, sehingga ia mau berdiskusi dan bertukarfikiran dengan anaknya dalam masalah-masalah ilmu. Kebangkitan ilmu yang masih sangat tinggi dimasa Ibnu Sahnun yang menjadi faktor belikutnya, dan beliau mengadakan rihlah ilmiah kebeberapa tempat seperti Makkah Al-Mukarroman, Al-Madinah Al-Munawwarah, Mesir dan lain-lain, dan pada waktu itu masih adanya persaingan yang sehat dan positif dalam mendapatkan dan menyebarkan ilmu, dan Ibnu Sahnun mampu mengambil faedah yang banyak dari keadaan tersebut.Aqidah Ahlussunnah waljama"ah, aqidah ahsunnah waljama"ah menjadi faktor yang ketiga yang membentuk karakter Ibnu sahnun, sehingga beliau menjadi orang yang beraqidah ahlussunnah waljama"ah, ditambah lagi beliau sebagai seorang perawi hadis yang menjadikan beliau sangat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam dunia pendidikan.
doi:10.51590/waraqat.v1i1.26 fatcat:lq7stafvivh37lheqdupolckt4