Analysis of legislative changes in regulating the activities of higher educational institutions

2021 Scientific Bulletin of PUET: Economic Sciences  
Мета. Стаття присвячена аналізу нормативно-правових актів, які регламентують діяльність закладів вищої освіти України, функцій державних органів виконавчої влади та змін у національній системі вищої освіти, пов'язаних з прагненням інтегруватись в Європейський освітній простір. У процесі дослідження використано загальнонаукові методи: історичний, системно-структурний аналіз, порівняльний аналіз, логічне узагальнення. Результати. У роботі проаналізовано дві останні редакції Закону «Про вищу
more » ... ону «Про вищу освіту» та вплив змін, що відбулися, на роботу державних органів виконавчої влади і закладів вищої освіти (ЗВО). На основі офіційних документів окреслено основні здобутки та невирішені проблеми системи вищої освіти України, в тому числі щодо ефективності використання бюджетних коштів. Проаналізовано нові критерії розподілу державних коштів між ЗВО на основі їх рейтингування відповідно до результатів попередньої діяльності з метою створити фінансовий важіль впливу на якість національних освітніх послуг, побудову партнерства ЗВО з ринком праці та міжнародним освітнім товариством. Практична значимість. Окремі результати та узагальнення, зроблені в роботі, можуть бути використані як ЗВО, так і окремими фахівцями галузі вищої освіти для перегляду діяльності відповідно до сучасних вимог, а саме: активізації співпраці з представниками бізнесу, участі в міжнародних наукових проектах з метою вдосконалення освітніх програм, диверсифікації джерел фінансування та ін., а отже для подальшого реформування української вищої освіти задля вирішення нагальних проблем, включно з покращенням її якості. Ключові слова: вища освіта; ліцензування; акредитація; атестація; рейтингування закладів вищої освіти; ефективність функціонування закладу вищої освіти Goal. The article is devoted to the analysis of normative legal acts regulating the activity of higher education institutions of Ukraine, functions of state executive bodies and changes in the national system of higher education related to the desire to integrate into the European educational space. The study uses general scientific methods: historical, system and structural analysis, comparative analysis, logic synthesis. Results. The paper analyzes the last two versions of the Law "On Higher Education" and the impact of changes that have taken place on the work of state executive bodies and institutions of higher education (HEI). On the basis of official documents, the main achievements and unresolved problems of the higher education system of Ukraine are outlined, including the effective use of budgetary funds. New criteria for the distribution of public funds among higher educational institutions on the basis of their ranking in accordance with the results of previous activities are analyzed in order to create financial leverage to influence on the quality of national educational services, the structure of HEI partnerships with the labour market and international educational society. Practical significance. Some results and generalizations made in the paper can be used by both HEI and individual specialists in the field of higher education to review activities in accordance with modern requirements, namely: increased cooperation with business, participation in international research projects to improve educational programs, diversification of funding sources, etc., and thus, for further reform of Ukrainian higher education to solve pressing issues, including improving its quality. of higher educational institutions; the effectiveness of the higher educational institution.
doi:10.37734/2409-6873-2020-3-3 fatcat:hne3d62pyvbhddutcbd3dnhcye