Toxic Effects of Heavy Metals on Bone Tissue

Ayla Akbal, Hatice Reşorlu, Yılmaz Savaş
2015 Turkish Journal of Osteoporosis  
Ağır metaller doğada yaygın olarak bulunur. Çevresel ve mesleki nedenlerle ağır metallere maruz kalındığı zaman çeşitli sistemlerde toksik etkiler ortaya çıkabilir. Ağır metallere akut ve kronik maruziyette farklı klinik bulgular ortaya çıkar. Birçok ağır metalin primer doku organı kemiktir ve kronik maruziyette kemik dokuda toksik etkiler oluşturur. Bu makalede maruziyetine sık rastlanan ağır metallerin kemik üzerine toksik etkilerinin gözden geçirilmesi amaçlandı. (Türk Osteoporoz Dergisi
more » ... eoporoz Dergisi 2015;21: 30-3) Anah tar ke li me ler: Ağır metal, kemik, toksisite Çıkar Çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması bildirmemiştir. Özet Summary Heavy metals are commonly found in nature. Environmental and occupational exposure to heavy metals may lead to toxic effects in various organ systems. Acute and chronic exposures to heavy metals cause various clinical signs. The target tissue of many heavy metals is bone and chronic exposure leads to toxic effects in bone tissue. In this article, it was aimed to review commonly encountered heavy metal exposures' toxic effects on bone tissue. (Turkish Journal of Osteoporosis 2015;21: 30-3)
doi:10.4274/tod.31644 fatcat:dlrhtjgaovfzrljons5kekhrqe