monograf Füruzan'ın Gül Mevsimidir Hikâyesinde Eşyalara ve Mekânlara Yazılan Toplumsal ve Duygusal Yaşantılar

Edebiyat Dergisi, Nihan Bozok
unpublished
Öz Bu çalışma, Füruzan'ın Gül Mevsimidir isimli uzun hikâyesinde yer alan nesne-lerin metin içinde oynadıkları rolleri tartışmaktadır. Füruzan'ın 1970'li yıllarda yazdığı bu hikâye, yaşlı ve zengin bir kadının odasında geçirdiği bir pazar gü-nünü anlatır. Hikâye serim, düğüm ve çözüm gibi bir güzergâh takip etmez. Yaşlı kadının hatırlamaları üzerine kurulduğundan, düzensiz bir akış halinde-dir. Yazar, bu akış içerisinde birçok nesneyi birer edebi karakter gibi hikâyenin kurgusuna dahil
more » ... Eşyalar, hikâye kahramanın duygularının anlatımın-da, zaman ve mekân deneyimlerinin kurulmasında önemli roller oynamıştır. Öte yandan, erken cumhuriyet döneminden 1970'ler Türkiye'sine uzanan bir tarihsel çizgide zenginliğin sosyo-kültürel inşasına ilişkin ipuçları vermektedir-ler. Bu makale, hikâyede yer alan bazı eşyalara odaklanan dört bölümden oluşu-yor: kadın kahramanın odasındaki eşyalar, eşya benzeri bir mimari unsur olan merdivenler, aynalar ve şapkalar. Makale, bu dört eşyaya yoğunlaşarak, eşyanın biyografideki yeri, sınıf karşılaşmaları, zaman ve mekân deneyimleri üzerine çeşitli tartışmalar yürütüyor. Özellikle, kapalı bir mekânda, kadınlık, yaşlılık ve yalnızlık deneyimlerinin hikâye içinde nasıl kurulduğunu izlemeye çalışıyor. Bu makalenin farklı başlıklarının üzerinden yürüyeceği temel argümanı, eşyaların ve mekanların toplumsal ve duygusal ilişki ağlarının aktif birer öğesi olduğudur. Makale, eşyalar ve mekânların, hem sınıfsal ilişkilerin, tarihsel koşulların, kişi-sel deneyimlerin, toplumsal cinsiyet ilişkilerinin, duyguların üzerinden yansıdı-* Beykent Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü (İngilizce), Öğretim Üyesi. nihanbozok@beykent.edu.tr Makale gönderim tarihi: 17/10/2016. Makale kabul tarihi: 28/11/2016.
fatcat:66vbxn55kvgflgoigxj55xwbne