Economische verkenning strokenteelt met vaste rijpaden : SMARAGD - Werkpakket 1 - modellering [report]

M.P.J. van der Voort, Team Economie en Nematoden, H.B. Schoorlemmer, J.A.L.M. Kamp, B. Veldhuisen, J. Booij, Team Internationale Productie & Gewasinnovatie
2020 unpublished
Economische verkenning strokenteelt met vaste rijpaden; SMARAGD -Werkpakket 1 -modellering. Wageningen Research, Rapport WPR-WPR-850. Dit rapport is gratis te downloaden op https://doi.org/10.18174/533830 In het SMARAGD-project is een economische verkenning uitgevoerd naar strokenteelt met lichtere mechanisatie. De verkenning is uitgevoerd voor drie verschillende scenario's, een referentie bedrijfsopzet (RTF) met uniforme percelen, een scenario met een onbereden bedbreedte van 1,50 meter en
more » ... e rijpaden (CTF) en een scenario met een onbereden bedbreedte van 3,00 meter en vaste rijpaden (CTF). De twee scenario's met vaste rijpaden zijn beiden verkend met twee varianten. Een conservatieve variant met 5% meeropbrengst en 10% energiebesparing en een progressieve variant met 15% meeropbrengst en 20% energiebesparing. Uit de berekeningen blijkt dat de scenario's met vaste rijpaden economisch beter scoren dan het referentie (RTF) scenario. Dit met uitzondering van het conservatieve scenario voor 1,50 meter onbereden bedden. Trefwoorden: verkenning, economie, onbereden beddenteelt, vaste rijpaden, SMARAGD © 2020 Wageningen, Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten, Postbus 430, 8200 AK Lelystad; T 0320 29 11 11; www.wur.nl/plant-research KvK: 09098104 te Arnhem VAT NL no. 8113.83.696.B07 Stichting Wageningen Research. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Wageningen Research. Stichting Wageningen Research is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij gebruik van gegevens uit deze uitgave. Gehanteerde mechanisatie 29 De arbeidsbehoefte stijgt voor alle onbereden beddenteeltscenario's. De werkbreedte speelt hierbij de belangrijkste rol. Met name de 1,50 meter scenario's kennen een aanzienlijk hogere arbeidsbehoefte. De smallere werkbreedte zorgt wel voor een besparing op energiekosten. De smallere werkbreedte zorgt tevens voor lichtere en goedkopere mechanisatie. Hierdoor liggen de mechanisatiekosten voor de 1,50 meter scenario's lager dan de 3,00 meter scenario's. Maar door de hogere arbeidskosten scoren de 1,50 meter scenario's minder goed dan de 3,00 meter scenario's. Ook bij de 3,00 meter scenario's zijn de mechanisatiekosten lager dan het referentie (RTF) scenario. Er is een wisselwerking tussen mechanisatie-, arbeids-, en energiekosten. De komst van nieuwe technieken maakt dat het economische resultaat opnieuw moeten worden verkend. In de aanbevelingen wordt gesteld dat aanvullend onderzoek naar robotisering, effecten op de bodem van niet berijden en de perspectieven van strokenteelt onder Nederlandse omstandigheden nodig is. Energie, arbeid en mechanisatie De aanpassingen in mechanisatie en dan met name in de werkbreedte en het hiervoor benodigde vermogen zorgt voor verschillen tussen de scenario's in energie-, arbeids-en mechanisatiekosten. Deze drie aspecten hangen nauw met elkaar samen en worden gecombineerd in deze conclusie. De arbeidsbehoefte stijgt voor alle onbereden beddenteeltscenario's. De werkbreedte speelt hierbij de belangrijkste rol. Met name de 1,50 meter scenario's kennen een aanzienlijk hogere arbeidsbehoefte. De geringere werkbreedte zorgt wel voor een besparing op energiekosten. Wat wordt versterkt door 10% en 20% besparing op energie voor respectievelijk het conservatieve en het progressieve scenario.
doi:10.18174/533830 fatcat:sia7ka2jnnfdzb7m6nfnvknjtm