ÖĞRETMEN ADAYLARININ 'GÖRSEL OKURYAZARLIK' İLE İLGİLİ ALGILARI

Ali GÖÇER
2013 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  
Öz Bu araştırma, sınıf ve Türkçe öğretmeni adaylarının 'görsel okuryazarlık' kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları ortaya çıkarma amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde, Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf ve Türkçe öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören 131 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Türkçe öğretmen adaylarının 'Görsel okuryazarlık ... gibidir; çünkü ... ' şeklinde verilen ifadeyi
more » ... larıyla elde edilmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde olgubilim araştırma deseni kullanılmış ve elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre, öğretmen adayları 'görsel okuryazarlık' kavramına ilişkin toplam 73 adet geçerli metafor üretmişlerdir. Bu metaforlar nitelikleri açısından incelenerek farklı kavramsal kategoriler oluşturulmuştur. Araştırma sonucuna göre, öğretmen adaylarının 'görsel okuryazarlık' ile ilgili olumlu algılaya sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Abstract The aim of this study is to expose perceptions of teacher candidates about the concept of visual literacy through metaphors. The participants for this study included 131 teacher candidates from Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi. In order to collect data, teacher candidates were asked * Bu çalışma, 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi'nde (12-14 Eylül 2012) aynı başlıkla sunulan sözlü bildirinin genişletilmiş hâlidir. 518 to complete the prompt "Visual literacy is like ... because ...". The study was designed as a phenomenological study within the qualitative approach. The data was analyzed with using the content analysis technique. According to the data, teacher candidates produced 73 valid metaphors about the concept of visual literacy. Analyzing the metaphors which were investigated in terms of qualifications, different conceptual categories were identified. According to the result of this study, teacher candidates have positive perceptions towards the visual literacy.
doi:10.14520/adyusbd.450 fatcat:jx3seanhzzfy3hc43uggwabdaa