The webquest «Éducation à Caen»

Ю. М. Черняк
2017 The scientific and methodological journal "Foreign Languages"  
Ю. М. Черняк Київський національний лінгвістичний університет Âåá-êâåñò « Âåá-êâåñò « Âåá-êâåñò « Âåá-êâåñò « Âåá-êâåñò «Éducation à Caen» » » » » У цій публікації представлено веб квест «Éducation à Caen» для організації самостійної проектної роботи з французької мови студентів четвертого курсу з викорис танням Інтернет ресурсів. Ключові слова: веб квест, Інтернет ресурси, самостій на проектна робота, французька мова, студент четвер того курсу. Черняк Ю. Н. Киевский национальный
more » ... университет Веб квест «Éducation à Caen» В данной публикации представлен веб квест «Éducation à Caen» для организации самостоятельной проектной работы по французскому языку студентов четвертого курса с использованием Интернет ресурсов. Ключевые слова: веб квест, Интернет ресурсы, само стоятельная проектная работа, французский язык, сту дент четвертого курса. The webquest «Éducation à Caen» This publication presents the webquest «Éducation à Caen» for organizing forth year tertiary students' self study project work in French using Internet resources.
doi:10.32589/im.v0i3.122616 fatcat:6lqcialm2bevrm3gi4juv3wg54