Gülçin CĐHANGĐROĞLU 1 Cemalettin CAMCI 2 1 Fırat Üniversitesi

Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim, Dalı Elazığ-Türkđye, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Anabilim Dalı, Elazığ-Türkđye, Yazışma Adresi, Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim (+1 others)
unpublished
Pnömotosis Sistoides Intestinalis: Olgu Sunumu Pnömotosis sistoides intestinalis (PSĐ), gastrointestinal kanalın herhangi bir bölgesinde, duvarda görülen çok sayıda gaz kistleri ile karakterize bir hastalıktır. Primer (%15) ve sekonder (%85) formları bilinmektedir. Çoğu olguda travma, inflamasyon, ilaç kullanımı, immunsüpresyon, neoplazm, otoimmun ya da pulmoner hastalıklar gibi altta yatan bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Yaklaşık bir aydan beri 15 kg kilo kaybı olan 29 yaşında
more » ... lan 29 yaşında kadın hasta, şiddetli karın ağrısı ve bulantı kusma yakınması ile Fırat Tıp Merkezine başvurdu. Radyolojik incelemede batın içerisinde serbest hava görülmesi üzerine rektum perforasyonu ön tanısı ile opere edildi. Operasyon materyalinin makroskobik incelenmesinde, ileum serozasında çok sayıda, ince duvarlı, hava ile dolu kistik yapı görüldü. Histopatolojik incelemede pnömotosis sistoides intestinalis tanısı aldı. Akut batın olgularında, ender görülmekle birlikte Pnömotosis sistoides intestinalis tanısı da göz önünde bulundurulmalıdır. Anahtar Kelimeler: Pnömotosis sistoides intestinalis, Ileum Pneumatosis Cystoides Intestinalis (Case Report) Pneumatosis cystoides intestinalis (PCI) is a disease characterized by a multiple of gas cysts in the wall of any area in the gastrointestinal tract. It is known to have primary (15%) and secondary (85%) forms. In most of the cases it develops due to an underlying cause like trauma, inflammation, medication use, immunosuppression and neoplasm, autoimmune or pulmonary diseases. A 29-year-old female case, who had lost 15 kg in about one month presented at Fırat Medical Center complaining from severe abdominal pain, nausea and vomiting. Upon observation of free air in the abdomen by radiological examination, the case was pre-diagnosed as rectum perforation, and operated on. Macroscopic examination of the operation material showed a large amount of thin-walled cystic structures filled with air on the ileum serosa. Pneumatosis intestinalis diagnosis was given after histopathological examination. Although it was rarely seen in acute abdomen instances, the diagnosis of pneumatosis cystoides intestinalis should also be considered.
fatcat:csi7zazl6zcpzlepzqsspdobp4