شناسایی عوامل زمینه ساز طلاق هیجانی در بافتار فرهنگی اجتماعی شهر کرج

کیانوش زهراکار, بهرام هزاروسی, فرشاد محسن زاده, عزیزالله تاجیک اسماعیلی
2019
رابطه هیجانی بنیادیترین عامل پیوند زناشویی است و مخربترین رابطه، ارتباط نزدیکی است که تهی از صمیمیت\nو مهرورزی باشد. در عصر حاضر بروز و رشد طلاق هیجانی، اصلی ترین کارکرد خانواده را مختل کرده است. پژوهش\nحاضر با هدف بررسی عوامل زمینه ساز طلاق هیجانی در بافت اجتماعی فرهنگی شهر کرج انجام شد تا برآیندهای\nآن بتواند ضمن پیشگیری از گسترش طلاق هیجانی زمینه غنی سازی روابط زناشویی را فراهم آورد. جامعه آماری\nشامل همه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره رازی شهر کرج بود که از آنها آزمون طلاق هیجانی گاتمن
more » ... ه\nعمل آمد. با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و نمونه گیری هدفمند 01 نفر انتخاب شد و تا رسیدن به اشباع نظری\nمصاحبه با آنها ادامه یافت. با ابزار مصاحبۀ نیمه ساختاریافته، دادهها جمع آوری و برای شناسایی عوامل و تحلیل\nداده ها از فنون »کدگذاری مفاهیم و پیریزی یک دیدگاه« اشتراوس و کربین استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های\nبه دست آمده در کدگذاری باز، به شناسایی عوامل فردی؛ خانوادگی؛ رابطه ای و فرایندی؛ اجتماعی فرهنگی منجر\nشد. برآیندها نشانگر این است که »عدم مراقبت و عشق ورزی« مقوله محوری الگوی یافته های پژوهش است. با توجه\nبه یافته های پژوهش به مشاوران و روانشناسانی که به فعالیت حرفهای مشاوره ازدواج و زوجدرمانی اشتغال دارند\nپیشنهادمیشود که به عوامل زمینه سازی که در این مقاله آمده توجه ویژهای داشته باشند و به زوجها مهارت و هنر\nمراقبت از عشق احترام، اعتماد، پذیرش، صداقت، وفاداری، تعهد و حمایت را آموزش دهند
doi:10.34785/j015.2019.019 fatcat:43hebmas3nb4tnc2o4kj54vh6m