BİLGİ ATALETİNİN KARAR VERME TARZINA ETKİSİ: ADANA İLİNDE BİR UYGULAMA

Mustafa Fedai ÇAVUŞ, Nazmiye PEKKAN
2017 Uluslararası Iktisadi ve Idari Incelemeler Dergisi  
Öz Bilgi, tanımlanması zor bir kavramdır. Bu zorluğunun yanı sıra erişimi ise günümüz dünyasında gittikçe kolaylaşmaktadır. Hızlı değişimlerin kabul gördüğü küreselleşme çağında bireye sunulan bu erişim kolaylığına rağmen, çevresel değişimlerin hızına ayak uyduramayan ya da uydurmak istemeyen kesimin yaşamış olduğu durumlar atalet kavramını gündeme getirmektedir. Bireylerin yeni durum ve olaylar karşısında eski bilgi ve deneyimlerini kullanmaları anlamına gelen ataletin, bireylerin karar alma
more » ... reçlerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Buradan yola çıkılarak yapılan bu çalışmanın amacı, bilgi ataletinin ve alt boyutlarının; karar verme tarzı ve alt boyutları üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Çalışmada aynı zamanda bu iki değişken arasında nasıl bir ilişki olduğu da araştırılmıştır. Bu kapsamda araştırma, Adana ilinde özel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin 176 çalışanı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışanların atalet algılarının karar verme tarzları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bilgi ataletinin karar verme tarzı alt boyutlarından rasyonel karar verme üzerinde en önemli etkiye (r= .575 p<0,01) sahip olduğu bulgulanmıştır. A b s t r a c t Information is a challenging concept to define. Beside this challenge, it is getting easier to reach it in today's world. In the era of globalization where the rapid changes are accepted, the circumstances of the ones who cannot keep up with the pace of this environmental changes are reviving the inertia concept. Inertia -which means the usage of old knowledge and experiences against new conditions and events-is being thought to be effective in the decision-making processes of individuals. Starting with this point, the purpose of this work is to examine the effects of knowledge inertia and sub-dimensions on decision-making style and subdimensions. Also the relationship between these two variables has been examined. In this context, the research was carried out on 176 employees of private sector companies in Adana. It has been identified that employees' inertia perceptions have a positive influence on their decision-making style. It has been detected that knowledge inertia has the most significant effect (r= .575 p<0.01) on rational decision-making, one of the sub-dimensions of decision-making style.
doi:10.18092/ulikidince.323699 fatcat:a5eanrx7e5b7tohbdgeyt7e4jm