ОБРИСИ ДИСФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ДУГОМ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Мирољуб Крунић
2018 ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ  
Босна и Херцеговина има успостављене системске прописе у обла-сти јавног дуга од 1997. године. Основни закон донесен је на нивоу БиХ,а представљао је оквир за законе донесене на нивоу ентитета. Проте-ком времена ентитетски прописи су претрпјели промјене које су уносилевиши степен дисхармоније, при чему је изостало доношење кључних под-законских аката на нивоу Босне и Херцеговине, а спровођење тих про-писа довело је до изостављања елементарних аналитичких процедура ипроцедура надзирања функција
more » ... пољњег и унутрашњег дуга. У таквимоколностима, функција планирања јавног дуга скоро да не постоји, апрописи БиХ и њених ентитета у овој области добијају обрисе подвоје-ности и паралелног егзистирања.У таквим околностима јавља се мноштво дисфункционалнихпромјена у систему управљања јавним дугом, што представља озбиљанфактор ризика за релевантне елементе економске политике и циље-ве развоја економије Босне и Херцеговине у цјелини. Садашњи режимуправљања дугом и систем селекције пројектних потреба захтијевајуда буду преиспитани, а субјективни фактори конзервирања дисфункци-оналног стања отклоњени.
doi:10.7251/gpfis1601022k fatcat:mgwj6trgjrblfp34sden3vz3gq