Метод актуализации знание-емких бизнес-процессов

Виктор Макарович Левыкин, Оксана Викторовна Чалая
2016 Bulletin of National Technical University KhPI Series System Analysis Control and Information Technologies  
online) Системний аналіз, управління та інформаційні технології Вісник НТУ «ХПІ». 2016. № 45 (1217) 65 УДК 004.891.3 В. М. ЛЕВЫКИН, О. В. ЧАЛАЯ МЕТОД АКТУАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЕ-ЕМКИХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В роботі удосконалено модель циклу управління бізнес-процесом, яка відрізняється від існуючих включенням задачі актуалізації, що передбачає приведення знань про процес у відповідність з його поточним поведінкою. Це дає можливість відкоригувати модель знанняємного бізнес-процесу під час його виконання.
more » ... його виконання. Запропоновано метод актуалізації знання-ємних бізнес-процесів. Метод спрямований на приведення в актуальний стан формалізованих знань про бізнес-процес. Метод включає в себе фази виділення обмежень, виділення керуючих правил, а також відбору правил і обмежень з урахуванням показників ефективності та результативності. Метод забезпечує можливість формалізації у вигляді бізнес-правил знань виконавців, які були використані при управлінні ходом виконання знання-ємного бізнес-процесу. Ключові слова: знання-ємний бізнес-процес, інтелектуальний аналіз процесів, процесне управління, контекст, артефакт. В работе усовершенствована модель цикла управления бизнес-процессом, которая отличается от существующих включением задачи актуализации, предусматривающей приведение знаний о процессе в соответствие с его текущим поведением, что позволяет откорректировать модель знание-емкого бизнес-процесса во время его выполнения. Предложен метод актуализации знание-емких бизнеспроцессов. Метод направлен на приведение в актуальное состояние формализованных знаний о бизнес-процессе. Метод включает в себя фазы выделения ограничений, выделения управляющих правил, а также отбора правил и ограничений с учетом показателей эффективности и результативности. Метод обеспечивает возможность формализации в виде бизнес-правил знаний исполнителей, которые были использованы при управлении ходом выполнения знание-емкого бизнес-процесса. Ключевые слова: знание-емкий бизнес-процесс, интеллектуальный анализ процессов, процессное управление, контекст, артефакт. In this paper, improved model of management cycle of business process is proposed. The model differs from the existing ones that it use task of updating to bring into line with its current behavior by providing knowledge about the process. This allows you to adjust the model of knowledgecapacious business process during its execution. The method of updating the knowledge-intensive business processes is proposed. The method aims to bring up to date a formal knowledge about the business process. The method includes the phase separation constraints, allocation of control rules, as well as the selection rules and restrictions based on indicators of effectiveness and efficiency. The method enables the formalization of knowledge of performers in form of the business rules. That knowledge has been used by workers in the management of the knowledge-intensive business process.
doi:10.20998/2079-0023.2016.45.11 fatcat:vk4cmvgvhjedzdtefj4lcwrhyq