Total-Amount Coordinated Finite-Time Control of Multi-Motors with Saturation Constraints

Changfan Zhang, Qian Zhang, Jing He, Baling Fang, Jianhua Liu
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3031623 fatcat:oeqtty3yenabdetioy36chg2au