Ο ναός της Υπαπαντής στο Στρατηγάτο της Χίου. Στοιχεία για ένα αδημοσίευτο βυζαντινό μνημείο

Μανώλης Μ. ΒΟΥΡΝΟΥΣ
2011 Deltion of the Christian Archaeological Society  
Τομ. 24, 2003 Ο ναός της Υπαπαντής στο Στρατηγάτο της Χίου. Στοιχεία για ένα αδημοσίευτο βυζαντινό μνημείο ΒΟΥΡΝΟΥΣ Μανώλης http://dx. Τοπογραφικά -Ιστορικά J. ο Στρατηγάτο βρίσκεται 1 χλμ. περίπου έξω από τον οικισμό του Δαφνώνα, πάνω στον παλαιό δρόμο που οδηγεί από το χωριό προς τη Νέα Μονή, στην κορυφή ενός φυσικού εξάρματος. Η περιοχή αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως ενιαίο κτήμα, άλλοτε μεν ιδιόκτητο, άλλοτε δε ως μετόχι της Νέας Μονής. Από τη δεκαετία του 1920, οπότε η μοναστηριακή
more » ... α διανεμήθη κε σε ακτήμονες, το κτήμα ανήκει σε ιδιώτες. Το όνομα της περιοχής οφείλεται είτε στη χιακή οικογέ νεια των Στρατηγών είτε στο ότι η περιοχή ήταν έδρα στρατηγού, κατά την εποχή που το νησί αποτελούσε μέ ρος της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η παρουσία του στρατηγού στο θέμα του Αιγαίου στη Χίο, αξιωματού χου πολύ υψηλού για τα δεδομένα του νησιού, μνημο νεύεται περιστασιακά από τις πηγές. Ο συνδυασμός μάλιστα του Στρατηγάτου με τα ονόματα των γειτονι κών κτημάτων «Βεσταρχάτο», «Καναβουτσάτο» και «Λαυρίνα» δεν αποκλείει την εγκατάσταση αξιωμα τούχων στην περιοχή κατά τους βυζαντινούς χρόνους. Εξάλλου, πιθανώς η ίδια η οικογένεια να έλκει το όνο μα της από κάποιον αξιωματούχο, οπότε οι δύο ετυμο λογίες του ονόματος συνδυάζονται. 131 http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 20/07/2018 08:37:42 | Εικ. 2. Ναός της Υπαπαντής. Δυτική όψη. Εικ. 3. Λεπτομέρεια τον παραθύρου της δυτικής όψης (Εικ. 2).
doi:10.12681/dchae.373 fatcat:rhhwgkdk3nfo5kcjppvl5mkucq